لزوم ثبت درخواست‌های کمیسیون در سامانۀ وزارتی سجاد


به آگاهی دانشجویان گرامی می رساند از این پس جهت ثبت درخواست کمیسیون موراد خاص، افزون بر روال کنونی (مراجعه به آموزش دانشکده و دربافت فرم 170 سامانۀ گلستان )، لازم است درخواست در سامانۀ وزارتی سجاد نیز ثبت گردد. بدین‌منظور لازم است دانشجویان گرامی با مراجعه به نشانی ذیل، ابتدا در سامانه ثبت نام کنند و پس از دریافت کد رهگیری، درخواست خود را در آن سامانه ثبت نمایند : https://portal.saorg.ir    

به آگاهی دانشجویان گرامی می رساند از این پس جهت ثبت درخواست کمیسیون موراد خاص، افزون بر روال کنونی (مراجعه به آموزش دانشکده و دربافت فرم 170 سامانۀ گلستان

لازم است درخواست در سامانۀ وزارتی سجاد نیز ثبت گردد. بدین‌منظور لازم است دانشجویان گرامی با مراجعه به نشانی ذیل، ابتدا در سامانه ثبت نام کنند و پس از دریافت کد رهگیری، درخواست خود را در آن سامانه ثبت نمایند:

https://portal.saorg.ir