مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف اداره دانش آموختگان


مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف    اداره دانش آموختگان دوره روزانه  دوره نوبت دوم (شبانه)  تکمیل ظرفیت شرایط تحویل مدرک تحصیلی دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه عمومی

مدارک لازم جهت ارسال دانشنامه از طرف  اداره دانش آموختگان

  1. دوره روزانه
  2.  دوره نوبت دوم (شبانه)
  3.  تکمیل ظرفیت
  4. شرایط تحویل مدرک تحصیلی دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه عمومی