مدیریت امور آموزشی


  اداره کل آموزش دانشگاه رازی به منظور هماهنگی بین واحدهای مختلف آموزشی  دانشکده ها،نظارت و سرپرستی مجموعه،ارائه خط مشی ،سیاست گذاری وتصمیم گیری کلان آموزشی درمقطع کاردانی و کارشناسی تشکیل شده  است.   اداره کل آموزش دارای سه اداره به شرح زیر است:          1. اداره ثبت نام و پذیرش    2. اداره فارغ التحصیلان  3. اداره  امور رایانه آموزش 1         2

 

اداره کل آموزش دانشگاه رازی به منظور هماهنگی بین واحدهای مختلف آموزشی دانشکده ها،نظارت و سرپرستی مجموعه،ارائه خط مشی ،سیاست گذاری وتصمیمگیری کلان آموزشی درمقطع کاردانی و کارشناسی تشکیل شده  است.


  اداره کل آموزش دارای سه اداره به شرح زیر است:
       
 1. اداره ثبت نام و پذیرش  


 2. اداره فارغ التحصیلان

 3. اداره  امور رایانه آموزش

1       2