مدیریت برنامهریزی و توسعۀ آموزش زیر مجموعۀ بلافصل معاونت آموزشی دانشگاه است. وظایف اصلی این مدیریت برنامهریزی و توسعۀ آموزش و همچنین بازنگری مداوم برنامههای آموزشی در جهت سیاستهای کلان ملّی و منطقهای حاکم بر نظام آموزش عالی کشور است. این مدیریت بازوی برنامهریزی و نظارتی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در راستای بهبود فرایند آموزش، پژوهش و مهارت‌آموزی در دانشگاه است؛ بطوری‌که منجر به ارتقای فرایند آموزش در کلیۀ دانشکده­ها، مقاطع تحصیلی و گروههای آموزشی دانشگاه شود.

به جز امور محوّل مرتبط از مدیران بالادستی، اهم وظایف مدیریت برنامهریزی و توسعۀ آموزش دانشگاه رازی در سه محور زیر قابل بیان است:

 

محور اوّل: برنامه­ریزی آموزشی

محور دوم: پایش وضعیت آموزش

محور سوم: هدایت تحصیلی و اشتغال

محور چهارم: دبیرخانه شورای آمایش آموزش عالی استان