مدیر کلّ تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی گروه آموزشی مرتبۀ علمی آغاز مدیریّت ایمیل
غلامرضا سالمیان زبان و ادبیّات فارسی دانشیار شهریور 1393 salemian@razi.ac.ir

 

مدیران پیشین

نام و نام خانوادگی گروه آموزشی آغاز مدیریّت پایان مدیریّت
عزّت رفیعی شیمی مرداد 1391 شهریور 1393
عبدالرّضا سیّاره آمار مرداد 1387 مرداد 1391
ناهید شاه‌آبادی شیمی 1383 مرداد 1387
عبدالرحمن ساجدی نژاد ریاضی 1381 1383
فرخ کفیل‌زاده کشاورزی 1379 1381