مراسم تقدیر از برگزیدگان المپیاد دانشجویی سال98

مراسم تقدیر از برگزیدگان المپیاد دانشجویی سال98