مراسم تقدیر از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه سال 98

مراسم تقدیر از دانشجویان و دانش آموختگان ممتاز دانشگاه سال 98