نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونین از گذشته تا حال

معاونین از گذشته تا حال


معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی از گذشته تا بحال

 

   

 
   

دکتر علی سلیمی استاد  گروه زبان و ادبیات عربی

 

دکتر علی بیدمشکی پور دانشیار گروه زیست شناسی

 

 

 

دکتر علیرضا نیکرهی

بازنشسته

 

دکتر محمدمهدی معینی

دانشیار گروه علوم دامی

 

 

 

دکتر نجف بیگلری

مربی مهندسی مکانیک

بازنشسته

 

دکتر مصطفی مطلبی

  a.salimi[AT]razi.ac.ir

abidmeshki[AT]razi.ac.ir