بدون تردید آینده هر کشوری به شرط تداوم تلاشها و شکوفاتر کردن استعدادهای جوانان مبتکر و خلاق تضمین می شود. به همین دلیل در بسیاری از نظام های آموزشی کشورهای پیشرفته جایگاه و برنامه های خاصی برای شناسایی و کمک به شکوفایی این استعدادها در نظر گرفته شده است. بدیهی است افرادی که دارای توان و استعداد بیشتری هستند، باید مورد توجه قرار گیرند و از نیروهای خلاق و سازنده آنان بهره برداری مناسب تر و شایسته تری صورت گیرد.

                                                                                                                                                                   

یکی از چالش های فراروی چنین حرکتی، فراهم آوردن موقعیت هایی است که این استعدادها مجال رویش یابند و از این رو یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر شناسایی و تربیت استعدادهای جوانان این مرز و بوم بوده است.

در سند چشم انداز توسعه کشور، آموزش عالی به عنوان یکی از نهادهای اصلی تربیت نیروهای خلاق و مبتکر در کشور مورد توجه خاص و ویژه میباشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سیصد و هشتاد و هفتمین جلسه خود مورخ 1375/09/06 با هدف شکوفاسازی استعدادهای درخشان در آموزش عالی، شورایی با عنوان «شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی» را تشکیل داد.

عمده اهداف این شورا عبارت بودند از:

ـ تعیین سیاستها و راهنمایی های عملیاتی به منظور شکوفاسازی استعدادهای درخشان در آموزش عالی

ـ تصویب طرحها، آیین نامه ها و برنامه های آموزشی خاص استعدادهای درخشان

ـ تعیین ضوابط و معیارهای انتخاب دانشگاهها و مراکز اجرایی

ـ صدور مجوز اجرای برنامه های خاص استعدادهای درخشان به دانشگاهها و مراکز واجد شرایط

ـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه های مصوب و ارزیابی اثربخشی اجرای برنامه ها و

پس از تصویب کلیات طرح شکوفاسازی و جذب استعدادهای درخشان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه ی طرح تشکیل دفتر استعدادهای درخشان در دانشگاه ها شکل گرفت و این دفاتر درحوزه معاونت آموزشی دانشگاه های مختلف تأسیس شد.

دانشگاه رازی نیز از اوایل سال تحصیلی 79 دفتراستعداد درخشان را در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه راه اندازی نمود که هدف اصلی از تشکیل این دفتر، جذب، شناسایی، حمایت و هدایت دانشجویان استعدادهای درخشان و اعتلای سطح علمی آنان است.