معرفی مدیریت برنامه ریزی آموزش


    دکتر امیر رجب زاده استادیار دانشکده  فنی مهندسی پست الکترونیکی :  amir.rajabzadeh[AT]razi.ac.ir تلفکس :  ۳۴۳۴۳۴۱۰ - ۰۸۳

 

 

دکتر امیر رجب زاده استادیار دانشکده فنی مهندسی

پست الکترونیکی : amir.rajabzadeh[AT]razi.ac.ir

تلفکس : ۳۴۳۴۳۴۱۰-۰۸۳