دکتر رضا آقایاری : مدیر کل امور آموزشی – دانشیار گروه مهندسی عمران

پست الکترونیکی : reza_agh[AT]razi.ac.ir

تلفکس : 08334274581