نحوۀ اطلاع از برنامۀ حضور در مصاحبه


داوطلبان گرامی برای آگاهی از ساعت ورود خود به جلسۀ مجازی مصاحبه یک روز پیش از مصاحبه به سایت دانشکدۀ مصاحبه‌کننده مراجعه نمایند.

داوطلبان گرامی برای آگاهی از ساعت ورود خود به جلسۀ مجازی مصاحبه یک روز پیش از مصاحبه به سایت دانشکدۀ مصاحبه‌کننده مراجعه نمایند.