فرآیند انجام امور نظام وظیفه مربوط به مشمولان

 

1- مراجعه به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای تکمیل نامه درخواست معافیت تحصیلی به انضمام تصویر شناسنامه، کارت ملّی و آخرین مدرک تحصیلی

2- مراجعه به پلیس 10+ و تحویل نامه درخواست معافیت تحصیلی به آن حوزه

3- پیگیری ارسال نامه از سوی ناجا به تحصیلات تکمیلی دانشگاه توسط دانشجو

 

فرآیند انجام امور نظام وظیفه مربوط به مشمولان