واحد برنامه ریزی و توسعه

واحد پایش آموزشی

واحد مهارت آموزی و آموزش الکترونیکی

دبیرخانه  شورای آمایش و آموزش عالی