1. محاسبه و گزارش حق التدریس اعضای هیات علمی واحدهای آموزشی و پژوهشی و اساتید مدعو
  2. انجام امور ثبت نام اساتید در سامانه گلستان و تخصیص کد استادی 
  3. صدور گواهی اشتغال به تدریس اساتید مدعو
  4. نظارت بر اجرای بخشنامه های مصوب هیات امنا در خصوص  حق التدریس 
  5. ثبت خدمات اجرایی اعضای هیات علمی در سامانه آموزشی گلستان