وضعیت بررسی اولیه مدارک داوطلبان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال1399


      دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ردیف نام ونام خانوادگی وضعیت بررسی پرونده 1 بهرام ارفعی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 2 ام البنین خزایی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 3 علی رایگان تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 4 فاطمه سمیعی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 5 آذین نصراللهی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)     دانشکده علوم اجتماعی ردیف نام ونام خانوادگی وضعیت بررسی پرونده 1 سحر تیغی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 2 حمیدرضا چراغی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 3 عطیه خدایی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 4 شبنم زین الدینی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 5 زینت شریعتی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 6 امید شکرانه عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 7 محمدامین عبدالمحمدی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 8 مرجان کاظمی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 9 طیبه لیراوی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 10 فاطمه مرادی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)     دانشکده تربیت بدنی ردیف نام ونام خانوادگی وضعیت بررسی پرونده 1 علیرضا ابراهیمی عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده) 2 فاطمه پیریان تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 3 زهرا ثمری ابراهیم زاده تایید(فرم تایید مقاله توسط استاد راهنمادر زمان مصاحبه به گروه ارائه شود) 4 سارا سلطانی فر عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 5 علی اکبر شفیعی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 6 زینب شناسا عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده) 7 نشیمن عزیزی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 8 وحید کاظمی زاده تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 9 سحر محمودی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 10 سمیه نظری تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)   دانشکده شیمی ردیف نام ونام خانوادگی وضعیت بررسی پرونده 1 محمدرضا احقری تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 2 طاهره اکبری عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 3 شادی پذیرش عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 4 محیا ثمری تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 5 احمد دهقان عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 6 طاهره شکری عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 7 محمد قنبری عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 8 دنیا معصومی تبار عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 9 صفورا نظری تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)     دانشکده علوم پایه ردیف نام ونام خانوادگی وضعیت بررسی پرونده 1 شیرین احمدی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 2 مینا اسماعیلی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 3 آتوسا الفتی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 4 فرانک خانی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 5 پریوش دریکوندی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 6 سیده اژین مرتضی زاده عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده) 7 بهاره سلیمانی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 8 فاطمه سهامی نژاد عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 9 فریبا قنبری تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 10 فرنوش کاظمی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 11 سکینه کریمی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 12 علی مهرابی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)     دانشکده فنی مهندسی ردیف نام ونام خانوادگی وضعیت بررسی پرونده 1 سپهر الماسی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 2 سید نوید پاکان زاد تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 3 صبا چقا کبودی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 4 هانیه حاضری تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 5 ملیحه مرادی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 6 نیلوفر رئیسی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 7 محمدامیر ستاری تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 8 جنید شیانی فر عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 9 رضا فرجی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 10 نجمه کرمی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 11 یسری نجفیان عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده) 12 فاطمه نیک روش عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده) 13 حمیدرضا نیک زاد تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 14 محمدرضا قاسمی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)     دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ردیف نام ونام خانوادگی وضعیت بررسی پرونده 1 نسیم آزادی علی آبادی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 2 بهناز آقایانی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 3 نعمت دارابی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 4 سودابه رضابیگی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 5 فاطمه رمانی تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 6 معصومه عزیزی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 7 زهره کریمی عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده) 8 محمد کلانتری عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 9 آمینه کوهی عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه) 10 مهتاب مهرکیش تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه) 11 یاسر نمامیان عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده)      

وضعیت بررسی اولیه مدارک داوطلبان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری سال1399

 

 

 

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

ردیف

نام ونام خانوادگی

وضعیت بررسی پرونده

1

بهرام ارفعی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

2

ام البنین خزایی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

3

علی رایگان

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

4

فاطمه سمیعی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

5

آذین نصراللهی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

 

 

دانشکده علوم اجتماعی

ردیف

نام ونام خانوادگی

وضعیت بررسی پرونده

1

سحر تیغی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

2

حمیدرضا چراغی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

3

عطیه خدایی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

4

شبنم زین الدینی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

5

زینت شریعتی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

6

امید شکرانه

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

7

محمدامین عبدالمحمدی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

8

مرجان کاظمی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

9

طیبه لیراوی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

10

فاطمه مرادی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

 

 

دانشکده تربیت بدنی

ردیف

نام ونام خانوادگی

وضعیت بررسی پرونده

1

علیرضا ابراهیمی

عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده)

2

فاطمه پیریان

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

3

زهرا ثمری ابراهیم زاده

تایید(فرم تایید مقاله توسط استاد راهنمادر زمان مصاحبه به گروه ارائه شود)

4

سارا سلطانی فر

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

5

علی اکبر شفیعی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

6

زینب شناسا

عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده)

7

نشیمن عزیزی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

8

وحید کاظمی زاده

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

9

سحر محمودی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

10

سمیه نظری

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

 

دانشکده شیمی

ردیف

نام ونام خانوادگی

وضعیت بررسی پرونده

1

محمدرضا احقری

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

2

طاهره اکبری

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

3

شادی پذیرش

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

4

محیا ثمری

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

5

احمد دهقان

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

6

طاهره شکری

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

7

محمد قنبری

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

8

دنیا معصومی تبار

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

9

صفورا نظری

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

 

 

دانشکده علوم پایه

ردیف

نام ونام خانوادگی

وضعیت بررسی پرونده

1

شیرین احمدی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

2

مینا اسماعیلی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

3

آتوسا الفتی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

4

فرانک خانی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

5

پریوش دریکوندی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

6

سیده اژین مرتضی زاده

عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده)

7

بهاره سلیمانی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

8

فاطمه سهامی نژاد

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

9

فریبا قنبری

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

10

فرنوش کاظمی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

11

سکینه کریمی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

12

علی مهرابی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

 

 

دانشکده فنی مهندسی

ردیف

نام ونام خانوادگی

وضعیت بررسی پرونده

1

سپهر الماسی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

2

سید نوید پاکان زاد

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

3

صبا چقا کبودی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

4

هانیه حاضری

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

5

ملیحه مرادی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

6

نیلوفر رئیسی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

7

محمدامیر ستاری

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

8

جنید شیانی فر

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

9

رضا فرجی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

10

نجمه کرمی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

11

یسری نجفیان

عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده)

12

فاطمه نیک روش

عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده)

13

حمیدرضا نیک زاد

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

14

محمدرضا قاسمی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

 

 

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

ردیف

نام ونام خانوادگی

وضعیت بررسی پرونده

1

نسیم آزادی علی آبادی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

2

بهناز آقایانی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

3

نعمت دارابی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

4

سودابه رضابیگی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

5

فاطمه رمانی

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

6

معصومه عزیزی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

7

زهره کریمی

عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده)

8

محمد کلانتری

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

9

آمینه کوهی

عدم تایید(به دلیل عدم ارائه مقاله علمی پژوهشی مرتبط با پایان نامه)

10

مهتاب مهرکیش

تایید(ارسال پرونده به گروه آموزشی جهت دعوت به مصاحبه)

11

یاسر نمامیان

عدم تایید(هیچ مدرکی بارگذاری نشده)