نام و نام خانوادگی سمت شمارۀ اتاق
شعله علیخانی معاون تحصیلات تکمیلی 208
مهران چقاکبودی کارشناس خدمات آموزشی 216
غلامعلی رضایی کارشناس خدمات آموزشی 216
فریبا محمدی کارشناس خدمات آموزشی 236
کوثر محمدی کارشناس دانش‌آموختگان 218
یوسف حیدری کارشناس خدمات آموزشی 217
شهرام سیفی کارشناس رایانه 207
محمد امجدیان مسئول دفتر مدیریت
  بایگان 201
محسن زنگنه صدور تأییدیۀ تحصیلی 217