نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارکنان واحد آموزش

کارکنان واحد آموزش


                                                                  
            پرسنل سازمانی واحد آموزش  

                      

شماره اتاق نام و نام خانوادگی  پست سازمانی  
 213   دکتر رضا  آقایاری                                     مدیر کل امورآموزشی           
 205      مسعود   میرقوامی                                         معاون مدیر کل امور آموزشی  
 206     محمدرضا شمسی پور                        رئیس اداره فارغ التحصیلان     
 209                            معاون اداره فارغ التحصیلان 
 209             فرزاد   جراره                   رئیس اداره پذیرش و ثبت نام   
 206             مهوش  حاصلی                     کارشناس خدمات آموزشی
 206                            کارشناس خدمات آموزشی
 217           طوبی دلنواز                   کارشناس خدمات  آموزشی   
 206          شاپور  جنگجو                                     کارشناس خدمات آموزشی 
207           احمد رضا  سلیمی                    کارشناس خدمات آموزشی
 217   
      سیاوش   عراضی                  کارشناس خدمات آموزشی
 207      فرهاد  سیا ه کمری     کارشناس امور رایانه (سیستم آموزشی گلستان)
 207         شهرام سیفی    کارشناس امور رایانه (سیستم آموزشی گلستان )
216    
     روح انگیز  حیدری
                     کارشناس خدمات آموزشی  
215       براتعلی  ملکی                                     بایگان
215
       موسی زاده                                     بایگان