کلاسهای آنلاین گروه اقتصاد ( کارشناسی و کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه اقتصاد  (کارشناسی و کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   18:45_19:45 17:45_18:45 16:30_17:30 15:30_16:30 14:30_15:3 0 13:15_14:15 12:15_13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9 ایام هفته آمار برای اقتصاد1 (گروه دوم) آمار برای اقتصاد1 (گروه اول) ******** اقتصاد بخش عمومی ********* تئوری اقتصاد سنجی 1 ******** ن ظریه پولی پیشرفته 1 آمار برای اقتصاد1 (گروه سوم) کلیات علم اقتصاد (گروه دوم) کلیات علم اقتصاد (گروه اول) ******* موضوعات انتخابی در اقتصاد (موضوعات انتخابی 1) گروه دوم ******** اقتصاد کلان پیشرفته 1   آمار برای اقتصاد1 (گروه دوم) کلیات علم اقتصاد (گروه اول) ******** اقتصاد خرد  (گروه دوم) ******** اقتصاد کلان (گروه اول) ******** اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1   کلیات علم اقتصاد (گروه دوم) آمار برای اقتصاد1 (گروه اول) ******** موضوعات انتخابی در اقتصاد (موضوعات انتخابی 1) گروه اول ******** اقتصاد خرد پیشرفته 1 شنبه   اقتصاد پولی ********* اقتصاد بخش عمومی آمار برای اقتصاد1 (گروه سوم) ********* کلیات علم اقتصاد (گروه سوم)   اقتصاد سنجی کلیات علم اقتصاد (گروه سوم) ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه دوم) اقتصاد خرد (گروه سوم) ******** اقتصاد کلان (گروه اول)   اقتصاد کلان (گروه سوم) اقتصاد خرد  (گروه دوم) ********* توسعه اقتصادی 1 یکشنبه ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه دوم) ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه اول) ******** اقتصاد خرد (گروه اول) ******** اقتصاد کلان (گروه دوم) ******* موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام ********* ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه سوم)   اقتصاد خرد (گروه اول) ********* اقتصاد خرد (گروه سوم) ********* اقتصاد کلان (گروه دوم)           ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه اول) ********* اقتصاد سنجی دوشنبه   موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام ********* اقتصاد پولی ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه سوم)   اقتصاد کلان (گروه سوم)     موضوعات انتخابی در اقتصاد (موضوعات انتخابی 1) گروه دوم     موضوعات انتخابی در اقتصاد (موضوعات انتخابی 1) گروه اول سه ­شنبه                       چهارشنبه                       پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه اقتصاد  (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

18:45_19:45

17:45_18:45

16:30_17:30

15:30_16:30

14:30_15:30

13:15_14:15

12:15_13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

ایام هفته

آمار برای اقتصاد1 (گروه دوم)

آمار برای اقتصاد1 (گروه اول)

********

اقتصاد بخش عمومی

*********

تئوری اقتصاد سنجی 1

********

نظریه پولی پیشرفته 1

آمار برای اقتصاد1 (گروه سوم)

کلیات علم اقتصاد (گروه دوم)

کلیات علم اقتصاد (گروه اول)

*******

موضوعات انتخابی در اقتصاد (موضوعات انتخابی 1) گروه دوم

********

اقتصاد کلان پیشرفته 1

 

آمار برای اقتصاد1 (گروه دوم)

کلیات علم اقتصاد (گروه اول)

********

اقتصاد خرد  (گروه دوم)

********

اقتصاد کلان (گروه اول)

********

اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1

 

کلیات علم اقتصاد (گروه دوم)

آمار برای اقتصاد1 (گروه اول)

********

موضوعات انتخابی در اقتصاد (موضوعات انتخابی 1) گروه اول

********

اقتصاد خرد پیشرفته 1

شنبه

 

اقتصاد پولی

*********

اقتصاد بخش عمومی

آمار برای اقتصاد1 (گروه سوم)

*********

کلیات علم اقتصاد (گروه سوم)

 

اقتصاد سنجی

کلیات علم اقتصاد (گروه سوم)

ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه دوم)

اقتصاد خرد (گروه سوم)

********

اقتصاد کلان (گروه اول)

 

اقتصاد کلان (گروه سوم)

اقتصاد خرد  (گروه دوم)

*********

توسعه اقتصادی 1

یکشنبه

ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه دوم)

ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه اول)

********

اقتصاد خرد (گروه اول)

********

اقتصاد کلان (گروه دوم)

*******

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام

*********

ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه سوم)

 

اقتصاد خرد (گروه اول)

*********

اقتصاد خرد (گروه سوم)

*********

اقتصاد کلان (گروه دوم)

 

 

 

 

 

ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه اول)

*********

اقتصاد سنجی

دوشنبه

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلام

*********

اقتصاد پولی

ریاضیات برای اقتصاد1 (گروه سوم)

 

اقتصاد کلان (گروه سوم)

 

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد (موضوعات انتخابی 1) گروه دوم

 

 

موضوعات انتخابی در اقتصاد (موضوعات انتخابی 1) گروه اول

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه