کلاسهای آنلاین گروه آمار ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه آمار (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     گرایش آمار اقتصادی 19:45-20:45 18:45-19:45 17:45-18:45 16:3017:30 15:30-16:30 14:30-15:30 13:15-14:15 12:15-13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9           آمار استنباطی 1 (د . جعفری)               شنبه         مدلهای خطی 1 (د . نیاپرست)         نظریه نمونه گیری د. مرادی     یکشنبه                         دوشنبه         مدلهای خطی 1          (د . نیاپرست)   آمار استنباطی  1 (د . جعفری)     نظریه   نمونه گیری د. مرادی     سه شنبه                         چهارشنبه                         پنجشنبه     گرایش آمار ریاضی 19:45-20:45 18:45-19:45 17:45-18:45 16:3017:30 15:30-16:30 14:30-15:30 13:15-14:15 12:15-13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9               نظریه اندازه واحتمال1 (د . هاشمی)           شنبه         مدلهای خطی 1  (د . نیاپرست)               یکشنبه         استنباط آماری 1   (د . ایزدی)   نظریه اندازه واحتمال1 (د . هاشمی)           دوشنبه         مدلهای خطی 1          (د . نیاپرست)               سه شنبه             استنباط آماری 1            (د . ایزدی)           چهارشنبه                         پنجشنبه      

کلاسهای آنلاین گروه آمار (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

گرایش آمار اقتصادی

19:45-20:45

18:45-19:45

17:45-18:45

16:3017:30

15:30-16:30

14:30-15:30

13:15-14:15

12:15-13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

 

 

 

 

 

آمار استنباطی 1

(د . جعفری)

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

مدلهای خطی 1

(د . نیاپرست)

 

 

 

 

نظریه نمونه گیری

د. مرادی

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

مدلهای خطی 1     

   (د . نیاپرست)

 

آمار استنباطی 1

(د . جعفری)

 

 

نظریه  نمونه گیری

د. مرادی

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

گرایش آمار ریاضی

19:45-20:45

18:45-19:45

17:45-18:45

16:3017:30

15:30-16:30

14:30-15:30

13:15-14:15

12:15-13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

 

 

 

 

 

 

 

نظریه اندازه واحتمال1

(د . هاشمی)

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

مدلهای خطی 1 

(د . نیاپرست)

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

استنباط آماری 1

  (د . ایزدی)

 

نظریه اندازه واحتمال1

(د . هاشمی)

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

مدلهای خطی 1     

   (د . نیاپرست)

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

استنباط آماری 1      

    (د . ایزدی)

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه