کلاسهای آنلاین گروه آمار( کارشناسی)


کلاس های آنلاین گروه آمار (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   19:45-20:45 18:45-19:45 17:45-18:45 16:30-17:30 15:30-16:30 14:30-15:30 13:15-14:15 12:15-13:15 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9             اخلاق اسلامی (خواهران) اخلاق اسلامی (خواهران)     آمارواحتمال مقدماتی   مبانی ریاضیات شنبه       فارسی عمومی(خواهران)+(برادران) فارسی عمومی(خواهران)+(برادران)     مبانی اقتصاد     ریاضی عمومی1     یکشنبه       مهارتهای زندگی مهارتهای زندگی   مبانی ریاضیات         آمارواحتمال مقدماتی دوشنبه           فارسی عمومی(خواهران)+(برادران) (گردشی) فارسی عمومی(خواهران)+(برادران) (گردشی)     اخلاق اسلامی (برادران)   اخلاق اسلامی (برادران)     ریاضی عمومی1 سه شنبه             ریاضی عمومی1(حل تمرین)           چهارشنبه                         پنجشنبه  

کلاس های آنلاین گروه آمار (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

19:45-20:45

18:45-19:45

17:45-18:45

16:30-17:30

15:30-16:30

14:30-15:30

13:15-14:15

12:15-13:15

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

 

 

 

 

 

 

اخلاق اسلامی (خواهران)

اخلاق اسلامی (خواهران)

 

 

آمارواحتمال مقدماتی

 

مبانی ریاضیات

شنبه

 

 

 

فارسی عمومی(خواهران)+(برادران)

فارسی عمومی(خواهران)+(برادران)

 

 

مبانی اقتصاد

 

 

ریاضی عمومی1

 

 

یکشنبه

 

 

 

مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی

 

مبانی ریاضیات

 

 

 

 

آمارواحتمال مقدماتی

دوشنبه

 

 

 

 

 

فارسی عمومی(خواهران)+(برادران)

(گردشی)

فارسی عمومی(خواهران)+(برادران)

(گردشی)

 

 

اخلاق اسلامی (برادران)

 

اخلاق اسلامی (برادران)

 

 

ریاضی عمومی1

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

ریاضی عمومی1(حل تمرین)

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه