کلاسهای آنلاین گروه آموزش و ترویج کشاورزی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه آموزش و ترویج کشاورزی ( کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     ایام هفته 9-8 10-9 11:15-10:15 12:15-11:15 15-14 16-15 17:15-16:15 شنبه - - - - - - - یکشنبه   ریاضیات عمومی مهارت های زندگی...     زیان انگلیسی     دوشنبه شیمی عمومی       بوم شناسی   زیان انگلیسی بوم شناسی سه شنبه       ع اصول ترویج کشاورزی ... اندیشه اسلامی 1 خانم ها *********** اندیشه اسلامی1 * آقایان     چهارشنبه       اصول ترویج کشاورزی   ریاضیات عمومی      

کلاسهای آنلاین گروه آموزش و ترویج کشاورزی ( کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

ایام هفته

9-8

10-9

11:15-10:15

12:15-11:15

15-14

16-15

17:15-16:15

شنبه

-

-

-

-

-

-

-

یکشنبه

 

ریاضیات عمومی

مهارت های زندگی...  

 

زیان انگلیسی

 

 

دوشنبه

شیمی عمومی

 

 

 

بوم شناسی

 

زیان انگلیسی

بوم شناسی

سه شنبه

 

 

 

ع اصول ترویج کشاورزی ...

اندیشه اسلامی 1 خانم ها

***********

اندیشه اسلامی1* آقایان

 

 

چهارشنبه

 

 

 

اصول ترویج کشاورزی

 

ریاضیات عمومی