کلاسهای آنلاین گروه ترویج و اموزش کشاورزی ( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه ترویج و آموزش کشاورزی ( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   ایام هفته 10-9 12:15-10 15-14 16-15 17-16 یکشنبه   تکنیک های پیشرفته تحلیل داده ها زوج       دوشنبه عملی نقد نظام های آموزش کشاورزی در جهان و ایران   ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی   ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی * فرد نقد نظام های آموزش کشاورزی در جهان و ایران *زوج سه شنبه              

کلاسهای آنلاین گروه ترویج و آموزش کشاورزی ( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

ایام هفته

10-9

12:15-10

15-14

16-15

17-16

یکشنبه

 

تکنیک های پیشرفته تحلیل داده هازوج

 

 

 

دوشنبه

عملی نقد نظام های آموزش کشاورزی در جهان و ایران

 

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی

 

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی* فرد

نقد نظام های آموزش کشاورزی در جهان و ایران*زوج

سه شنبه