کلاسهای آنلاین گروه حسابداری ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه حسابداری ( کارشناسی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     19:45-20:45 18:45-19:45 17:45-18:45 16:30-17:30 15:30-16:30 14:30-15:30 13:15-14:15 12:15-13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9     ریاضی کاربردی 1(زوج) ریاضی کاربردی 1(فرد)           اصول حسابداری 1(گروه اول     اصول حسابداری 1(گروه دوم شنبه     رفتار سازمانی (گروه اول)     انگلیسی عمومی     انگلیسی عمومی   ریاضی کاربردی 1 (گروه دوم )   یکشنبه     ریاضی کاربردی 1 (گروه اول)   اقتصاد خرد (گروه دوم اقتصاد خرد (گروه اول)             دوشنبه     اصول حسابداری 1(گروه اول     ا اصول حسابداری 1(گروه دوم       اندیشه اسلامی 1 خواهران ******************* اندیشه اسلامی 1 برادران     سه شنبه     رفتار سازمانی (گروه دوم) مهارتهای زندگی دانشجویی گروه 67 رفتار سازمانی (گردشی گروه دوم ******** رفتار سازمانی (گردشی گروه اول) مهارتهای زندگی دانشجویی گروه 66         اقتصاد خرد (زوج) اقتصاد خرد (فرد) چهارشنبه                         پنجشنبه