کلاسهای آنلاین گروه راهنمایی و مشاوره ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه راهنمایی و مشاوره ( تحصیلات تکمیلی)   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   گرایش مدرسه    نام درس نام استاد ساعت ارائه در سامانه LMS آمار استنباطی گراوند یکشنبه 9-8 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی صیدی شنبه  ثابت 10-9 شنبه گردشی هفته های فرد12:15-11:15 تهیه و کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره مدرسه گراوند یکشنبه ثابت 16:30-15:30 یکشنبه  گردشی 18:45-17:45 روابط و مناسبات انسانی مدرسه رشیدی یکشنبه 12:15-11:15       جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   گرایش خانواده   نام درس نام استاد ساعت ارائه در سامانه LMS آمار استنباطی زکی ئی یکشنبه 9-8 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی صیدی دوشنبه 17:30-16:30 ثابت دوشنبه 18:45-17:45 گردشی مشاوره  ازدواج گل محمدیان یکشنبه 16:30-15:30 ثابت دوشنبه 16:30 - 15:30 گردشی نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده صیدی شنبه 17:30 -16:30  ثابت شنبه 12:15 -11:15 گردشی هفته های زوج     جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   گرایش توانبخشی   نام درس نام استاد ساعت ارائه در سامانه LMS آمار استنباطی  پیشرفته امیرپور دوشنبه 30/17-30/16 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی صیدی سه شنبه 10-9 ثابت سه شنبه 15/12-15/11 گردشی هدایت ومشورت رشیدی دوشنبه 45/19-45/18 مشاوره با معتادان پایدار چهارشنبه 45/18-45/17 هفته های فرد چهارشنبه45/18-45/17هفته های زوج   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   گرایش شغلی   نام درس نام استاد ساعت ارائه در سامانه LMS آمار استنباطی  پیشرفته زکی ئی چهارشنبه 10-9 نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی گل محمدیان سه شنبه 12:15 - 11:15 ثابت سه شنبه 16:30 - 15:30 گردشی هدایت ومشورت رشیدی دوشنبه 18:45 -17:45 نظریه ها و وروشهای مشاوره گروهی پارسا چهارشنبه 17:30 - 16:30  ثابت چهارشنبه 18:45 -17:45 گردشی    

کلاسهای آنلاین گروه راهنمایی و مشاوره ( تحصیلات تکمیلی)

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

گرایش مدرسه 

 

نام درس

نام استاد

ساعت ارائه در سامانه LMS

آمار استنباطی

گراوند

یکشنبه 9-8

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

صیدی

شنبه  ثابت 10-9

شنبه گردشی هفته های فرد12:15-11:15

تهیه و کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره مدرسه

گراوند

یکشنبه ثابت 16:30-15:30

یکشنبه  گردشی 18:45-17:45

روابط و مناسبات انسانی مدرسه

رشیدی

یکشنبه 12:15-11:15

 

 

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

گرایش خانواده

 

نام درس

نام استاد

ساعت ارائه در سامانه LMS

آمار استنباطی

زکی ئی

یکشنبه 9-8

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

صیدی

دوشنبه 17:30-16:30 ثابت

دوشنبه 18:45-17:45 گردشی

مشاوره  ازدواج

گل محمدیان

یکشنبه 16:30-15:30 ثابت

دوشنبه 16:30 - 15:30 گردشی

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

صیدی

شنبه 17:30 -16:30  ثابت

شنبه 12:15 -11:15 گردشی هفته های زوج

 
 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

گرایش توانبخشی

 

نام درس

نام استاد

ساعت ارائه در سامانه LMS

آمار استنباطی  پیشرفته

امیرپور

دوشنبه 30/17-30/16

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

صیدی

سه شنبه 10-9 ثابت

سه شنبه 15/12-15/11 گردشی

هدایت ومشورت

رشیدی

دوشنبه 45/19-45/18

مشاوره با معتادان

پایدار

چهارشنبه 45/18-45/17 هفته های فرد

چهارشنبه45/18-45/17هفته های زوج

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

گرایش شغلی

 

نام درس

نام استاد

ساعت ارائه در سامانه LMS

آمار استنباطی  پیشرفته

زکی ئی

چهارشنبه 10-9

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

گل محمدیان

سه شنبه 12:15 - 11:15 ثابت

سه شنبه 16:30 - 15:30 گردشی

هدایت ومشورت

رشیدی

دوشنبه 18:45 -17:45

نظریه ها و وروشهای مشاوره گروهی

پارسا

چهارشنبه 17:30 - 16:30  ثابت

چهارشنبه 18:45 -17:45 گردشی