کلاسهای آنلاین گروه روانشناسی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه روانشناسی ( کارشناسی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   18:45-17:45 16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته مبانی جامعه شناسی     مبانی جامعه شناسی     مهارتهای دانشجویی روانشناسی     مهارتهای دانشجویی روانشناسی   شنبه       انگلیسی عمومی         انگلیسی عمومی یکشنبه مباحث اساسی در روانشناسی(ش)     فیزیولوژی(ش)   مباحث اساسی در روانشانسی   فیزیولوژی(ر)   دوشنبه روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان(ش)     روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان(ر)   مباحث اساسی روانشناسی(ر)     اندیشه اسلامی 1 خواهران ****************** اندیشه اسلامی 1 برادران سه ­شنبه معرفت شناسی(ش)     معرفت شناسی(ر)   آمارتوصیفی(ش)     آمارتوصیفی(ر) چهارشنبه                   پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه روانشناسی ( کارشناسی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

18:45-17:45

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

مبانی جامعه شناسی

 

 

مبانی جامعه شناسی

 

 

مهارتهای دانشجویی

روانشناسی

 

 

مهارتهای دانشجویی

روانشناسی

 

شنبه

 

 

 

انگلیسی عمومی

 

 

 

 

انگلیسی عمومی

یکشنبه

مباحث اساسی در روانشناسی(ش)

 

 

فیزیولوژی(ش)

 

مباحث اساسی در روانشانسی

 

فیزیولوژی(ر)

 

دوشنبه

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان(ش)

 

 

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان(ر)

 

مباحث اساسی روانشناسی(ر)

 

 

اندیشه اسلامی 1

خواهران

******************

اندیشه اسلامی 1

برادران

سه ­شنبه

معرفت شناسی(ش)

 

 

معرفت شناسی(ر)

 

آمارتوصیفی(ش)

 

 

آمارتوصیفی(ر)

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه