کلاسهای آنلاین گروه ریاضی (دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه ریاضی (دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته آنالیز   16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته       آنالیز تابعی غیر خطی ) مخصوص گرایش آنالیز ( آنالیز غیر خطی وکاربرد آن ) مخصوص گرایش آنالیز ( معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 1     شنبه   سیستم های دینامیکی 1 ) مخصوص گرایش معادلات (             یکشنبه   معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی 1 ) مخصوص گرایش معادلات (   آنالیز غیر خطی وکاربرد آن ) مخصوص گرایش آنالیز ( آنالیز تابعی غیر خطی ) مخصوص گرایش آنالیز (       دوشنبه       سیستم های دینامیکی 1 ) مخصوص گرایش معادلات (         سه ­شنبه                 چهارشنبه         رشته تحقیق در عملیات    16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته   مباحث ویژه در بهینه سازی دکتر لطیف پورکریمی             شنبه               بهینه سازی غیر خطی پیشرفته دکتر کیوان امینی یکشنبه مباحث ویژه در بهینه سازی دکتر لطیف پورکریمی               دوشنبه     بهینه سازی غیر خطی پیشرفته دکتر کیوان امینی           سه ­شنبه    

کلاسهای آنلاین گروه ریاضی (دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

رشته آنالیز

 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

آنالیز تابعی غیر

خطی

)مخصوص گرایش آنالیز(

آنالیز غیر خطی

وکاربرد آن

)مخصوص گرایش آنالیز(

معادلات دیفرانسیل با مشتقات

جزیی 1

 

 

شنبه

 

سیستم های دینامیکی 1

)مخصوص گرایش معادلات(

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

معادلات دیفرانسیل با

مشتقات جزیی 1

)مخصوص گرایش معادلات(

 

آنالیز غیر خطی

وکاربرد آن

)مخصوص گرایش آنالیز(

آنالیز تابعی غیر

خطی

)مخصوص گرایش آنالیز(

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

سیستم های دینامیکی 1

)مخصوص گرایش معادلات(

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 
 
 
رشته تحقیق در عملیات 
 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

مباحث ویژه در

بهینه سازی

دکتر لطیف

پورکریمی

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

بهینه سازی

غیر خطی

پیشرفته

دکتر کیوان

امینی

یکشنبه

مباحث ویژه در

بهینه سازی

دکتر لطیف

پورکریمی

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

بهینه سازی غیر خطی

پیشرفته

دکتر کیوان

امینی

 

 

 

 

 

سه ­شنبه