کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات انگلیسی (کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات انگلیسی (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     رشته آموزش زبان انگلیسی   16:45 تا 17:45 15:45 تا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته   فناوری در آموزش د.عبادی   اصول و روش تدریس د.ویسی         شنبه   روش تحقیق د.یوسفی   نگارش متون علمی د.مرادخانی         یکشنبه                 دوشنبه                 سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه       رشته زبان و ادبیات انگلیسی   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9-10 8-9 ایام هفته       شناخت ادبیات  د.تقی­زاده   ادبیات قرن 17 و18 د.تقی­زاده   نقد ادبی د.ملکی شنبه           مقاله­نویسی د.حجاری   نقد ادبی د.ملکی یکشنبه                 دوشنبه                 سه شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه       رشته زبانشناسی   16:45 تا 17:45 15:45 نا 16:45 14:30 تا 15:30 13:30تا 14:30 11:15 تا 12:15 10:15 تا 11:15 9 تا 10 8 تا 9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه                 دوشنبه     اصول دستور زبان د.تفکری     تاریخ و سیر تحول د.صابری   روش تحقیق د.سلیمانی سه­ شنبه           مقدمات زبانشناسی د.قیطوری   آواشناسی د.فتاحی چهارشنبه                 پنج شنبه    

کلاسهای آنلاین گروه زبان و ادبیات انگلیسی (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

رشته آموزش زبان انگلیسی

 

16:45 تا 17:45

15:45 تا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

فناوری در آموزش د.عبادی

 

اصول و روش تدریس د.ویسی

 

 

 

 

شنبه

 

روش تحقیق د.یوسفی

 

نگارش متون علمی د.مرادخانی

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

شناخت ادبیات  د.تقی­زاده

 

ادبیات قرن 17 و18 د.تقی­زاده

 

نقد ادبی

د.ملکی

شنبه

 

 

 

 

 

مقاله­نویسی د.حجاری

 

نقد ادبی

د.ملکی

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته زبانشناسی

 

16:45 تا 17:45

15:45 نا 16:45

14:30 تا 15:30

13:30تا 14:30

11:15 تا 12:15

10:15 تا 11:15

9 تا 10

8 تا 9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

اصول دستور زبان د.تفکری

 

 

تاریخ و سیر تحول د.صابری

 

روش تحقیق د.سلیمانی

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

مقدمات زبانشناسی د.قیطوری

 

آواشناسی د.فتاحی

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه