کلاسهای انلاین گروه زبان و ادبیات فارسی ( دکتری)


    https://aed.razi.ac.ir/documents/215534/8342054/LMS-User%20Guide-Students.pdf