کلاسهای آنلاین گروه زیست شناسی ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه زیست شناسی (کارشناسی ارشد) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     میکروبیولوژی صنعتی   ایام هفته 8-9 9-10 10:15-11:15 11:15-12:15 13:30-14:30 14:30-15:30 15:45-16:45 شنبه       اکولوژی میکروارگانیسم ها     زیست فناوری صنعتی       یکشنبه     روش پژوهش وحل مسئله       ژنتیک پروکاریوتها       دوشنبه               سه شنبه               چهارشنبه           روشها در میکروبیولوژی           جانوری - فیزیولوژی   ایام هفته 8-9 9-10 10:15-11:15 11:15-12:15 14:30-15:30 15:45-16:45 شنبه   اندام زایی در مهره داران     فیزیولوژی تولید مثل         یکشنبه       بیوسیستماتیک جانوری   تشریج مقایسه ای مهره داران     دوشنبه             سه شنبه           آندوکرینولوژی پیشرفته   چهارشنبه                 جانوری - بیوسیستماتیک   ایام هفته 8-9 9-10 10:15-11:15 11:15-12:15 13:30-14:30 14:30-15:30 شنبه     فیزیولوژی تولید مثل   مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین     یکشنبه         بیوسیستماتیک جانوری       تشریج مقایسه ای مهره داران   دوشنبه           جغرافیای جانوری     سه شنبه             چهارشنبه                 زیست شناسی - سلولی و مولکولی ایام هفته 8-9 9-10 10:15-11:15 11:15-12:15 13:30-14:30 14:30-15:30 شنبه             یکشنبه زیست شناسی ملکولی پیشرقته (258) 2012358             دوشنبه   ا صول و روش های سلولی و مولکولی (592)         زیست سلولی پیشرفته (339) 2012339 سه شنبه کشت سلول و بافت (271)             چهارشنبه   ساختار ماکرومولکولهای زیستی (639)                 زیست شناسی - بیوشیمی ایام هفته 8-9 9-10 10:15-11:15 11:15-12:15 13:30-14:30 14:30-15:30 شنبه       تنظیم متابولیسم         یکشنبه زیست شناسی ملکولی پیشرقته             بیوانفورماتیک       دوشنبه     بیوشیمی پروتئین و اسیدهای نوکلئیک         روشها در بیوشیمی و بیوفیزیک 2012191 سه شنبه             چهارشنبه                 زیست شناسی- گیاهی سیستماتیک و اکولوژی ایام هفته 8-9 9-10 10:15-11:15 11:15-12:15 13:30-14:30 14:30-15:30 15:45-16:45 شنبه               یکشنبه     جذب و انتقال در گیاهان           دوشنبه       زیست شناسی تکوینی گیاهی بوم شناسی پوشش های گیاهی   فلور ایران سه شنبه               چهارشنبه         سیستماتیک گیاهی پیشرفته         زیست شناسی  - فیزیولوژی گیاهی ایام هفته 8-9 9-10 10:15-11:15 11:15-12:15 13:30-14:30 14:30-15:30 شنبه             یکشنبه   جذب و انتقال در گیاهان         دوشنبه سازوکارهای مولکولی فتوسنتز      زیست شناسی تکوینی گیاهی بوم شناسی پوشش های گیاهی   سه شنبه             چهارشنبه         سیستماتیک گیاهی پیشرفته        

کلاسهای آنلاین گروه زیست شناسی (کارشناسی ارشد)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

میکروبیولوژی صنعتی

 

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

11:15-12:15

13:30-14:30

14:30-15:30

15:45-16:45

شنبه

 

 

 

اکولوژی میکروارگانیسم ها

 

 

زیست فناوری صنعتی

 

 

 

یکشنبه

 

 

روش پژوهش وحل مسئله

 

 

 

ژنتیک پروکاریوتها

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

روشها در میکروبیولوژی

 

 

 

 

 

جانوری - فیزیولوژی

 

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

11:15-12:15

14:30-15:30

15:45-16:45

شنبه

 

اندام زایی در مهره داران

 

 

فیزیولوژی تولید مثل

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

بیوسیستماتیک جانوری

 

تشریج مقایسه ای مهره داران

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

آندوکرینولوژی پیشرفته

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

جانوری - بیوسیستماتیک

 

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

11:15-12:15

13:30-14:30

14:30-15:30

شنبه

 

 

فیزیولوژی تولید مثل

 

مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

بیوسیستماتیک جانوری

 

 

 

تشریج مقایسه ای مهره داران

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

جغرافیای جانوری

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست شناسی - سلولی و مولکولی

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

11:15-12:15

13:30-14:30

14:30-15:30

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

زیست شناسی ملکولی پیشرقته (258)

2012358

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

اصول و روش های سلولی و مولکولی (592)

 

 

 

 

زیست سلولی پیشرفته (339)

2012339

سه شنبه

کشت سلول و بافت (271)

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

ساختار ماکرومولکولهای زیستی(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست شناسی - بیوشیمی

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

11:15-12:15

13:30-14:30

14:30-15:30

شنبه

 

 

 

تنظیم متابولیسم

 

 

 

 

یکشنبه

زیست شناسی ملکولی پیشرقته

 

 

 

 

 

 بیوانفورماتیک

 

 

 

دوشنبه

 

 

بیوشیمی پروتئین و اسیدهای

نوکلئیک

 

 

 

 

روشها در بیوشیمی و بیوفیزیک

2012191

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست شناسی- گیاهی سیستماتیک و اکولوژی

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

11:15-12:15

13:30-14:30

14:30-15:30

15:45-16:45

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

جذب و انتقال در گیاهان

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

زیست شناسی تکوینی گیاهی

بوم شناسی پوشش های گیاهی

 

فلور ایران

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

سیستماتیک گیاهی پیشرفته

 

 

 

 

زیست شناسی  - فیزیولوژی گیاهی

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

11:15-12:15

13:30-14:30

14:30-15:30

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

جذب و انتقال در گیاهان

 

 

 

 

دوشنبه

سازوکارهای مولکولی

فتوسنتز 

 

 

زیست شناسی تکوینی گیاهی

بوم شناسی پوشش های گیاهی

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

سیستماتیک گیاهی پیشرفته