کلاسهای آنلاین گروه زیست شناسی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه زیست شناسی (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید         زیست شناسی سلولی و مولکولی   ایام هفته 8-9 9-10 10:15-11:15 11:15-12:15 13:30-14:30 14:30-15:30 15:45-16:45 16:45-17:45 شنبه         ریاضی عمومی 1  گروه 14       فیزیک عمومی   یکشنبه     مبانی گیاهشناسی                  شیمی عمومی   1 گروه 4       زبان انگلیسی دوشنبه   فیزیک عمومی         شیمی عمومی  1 گردشی        سه شنبه     ریاضی عمومی 1         مبانی  گیاهشناسی گروه 2       چهارشنبه         زبان انگلیسی   مهارتهای زندگی دانشجویی           زیست شناسی جانورشناسی   ایام هفته 8-9 9-10 10:15-11:15 11:15-12:15 13:30-14:30 14:30-15:30 15:45-16:45 16:45-17:45 شنبه   فیزیک عمومی             شیمی عمومی 1    مهارتهای زندگی دانشجویی   یکشنبه مبانی گیاه شناسی (گروه1)         ریاضی عمومی 13)               دوشنبه فیزیک عمومی           شیمی عمومی 1     زبان انگلیسی  (گروه 17) سه شنبه مبانی گیاه شناسی گروه 1       ریاضی عمومی1 (  گروه 13) گردشی                چهارشنبه         زبان انگلیسی  (گروه 17)             زیست شناسی گیاهی   ایام هفته 8-9 9-10 10:15-11:15 11:15-12:15 13:30-14:30 14:30-15:30 15:45-16:45 16:45-17:45 شنبه     فیزیک عمومی 1              شیمی عمومی   1   مهارتهای زندگی دانشجویی   یکشنبه         مبانی جانورشناسی   ریاضی عمومی             دوشنبه فیزیک عمومی 1             شیمی عمومی  1 گردشی      زبان انگلیسی سه شنبه             ریاضی عمومی1           مبانی جانورشناسی     چهارشنبه         زبان انگلیسی                

کلاسهای آنلاین گروه زیست شناسی (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

 

زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

11:15-12:15

13:30-14:30

14:30-15:30 15:45-16:45 16:45-17:45

شنبه

 

 

 

 

ریاضی عمومی 1 

گروه 14

 

 

  فیزیک عمومی  

یکشنبه

 

 

مبانی گیاهشناسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی عمومی  1

گروه 4

 

    زبان انگلیسی

دوشنبه

 

فیزیک عمومی

 

 

 

 

شیمی عمومی  1

گردشی 

 

 

 

سه شنبه

 

 

ریاضی عمومی 1

 

 

 

 

مبانی گیاهشناسی

گروه 2

 

   

چهارشنبه

 

 

 

 

زبان انگلیسی

  مهارتهای زندگی دانشجویی  

 

 

 

 

زیست شناسی جانورشناسی

 

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

11:15-12:15

13:30-14:30

14:30-15:30

15:45-16:45 16:45-17:45

شنبه

 

فیزیک عمومی

 

 

 

 

 

 

شیمی عمومی 1 

 

مهارتهای زندگی دانشجویی  

یکشنبه

مبانی گیاه شناسی

(گروه1)

 

 

 

 

ریاضی عمومی

13)

 

 

 

 

 

   

دوشنبه

فیزیک عمومی

 

 

 

 

 

شیمی عمومی 1

 

 

زبان انگلیسی 

(گروه 17)

سه شنبه

مبانی گیاه شناسی

گروه 1

 

 

 

ریاضی عمومی1

گروه 13)

گردشی 

 

 

 

 

 

   

چهارشنبه

 

 

 

 

زبان انگلیسی 

(گروه 17)

 

   

 

 

 

زیست شناسی گیاهی

 

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

11:15-12:15

13:30-14:30

14:30-15:30 15:45-16:45 16:45-17:45

شنبه

 

 

فیزیک عمومی 1 

 

 

 

 

 

 

شیمی عمومی  1

 

مهارتهای زندگی دانشجویی  

یکشنبه

 

 

 

 

مبانی جانورشناسی

 

ریاضی عمومی

 

 

 

     

دوشنبه

فیزیک عمومی 1

 

 

 

 

 

 

شیمی عمومی  1

گردشی 

 

  زبان انگلیسی

سه شنبه

 

 

 

 


 

 

ریاضی عمومی1  

 

 

 

 

مبانی جانورشناسی    

چهارشنبه

 

 

 

 

زبان انگلیسی