کلاسهای آنلاین گروه شیمی تجزیه (دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه شیمی تجزیه (دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه   الکتروشیمی پیشرفته گروه2 دکتر قلیوند    روشهای حرارتی درشیمی تجزیه استاد : دکتر شمسی پور         دوشنبه       روشهای حرارتی درشیمی تجزیه استاد : دکتر شمسی پور الکتروشیمی پیشرفته گروه2 دکتر قلیوند        سه­ شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه    

کلاسهای آنلاین گروه شیمی تجزیه (دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

الکتروشیمی پیشرفته گروه2

دکتر قلیوند 

 

روشهای حرارتی درشیمی تجزیه

استاد : دکتر شمسی پور

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

روشهای حرارتی درشیمی تجزیه

استاد : دکتر شمسی پور

الکتروشیمی پیشرفته گروه2

دکتر قلیوند 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه