کلاسهای آنلاین گروه شیمی کاربردی و محض( دکتری)


کلاسهای آنلاین گروه شیمی کاربردی و محض( دکتری) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه                 دوشنبه       زیست شیمی صنعتی دکتر کاشانیان پدیده های انتقال پیشرفته   واکنشگاههای شیمیایی پیشرفته دکتر زینتی زاده   سه­ شنبه   پدیده های انتقال پیشرفته گردشی زوج   زیست شیمی صنعتی گردشی زوج دکتر کاشانیان   واکنشگاههای شیمیایی پیشرفته گردشی زوج دکتر زینتی زاده     چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه شیمی کاربردی و محض( دکتری)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

زیست شیمی صنعتی

دکتر کاشانیان

پدیده های انتقال پیشرفته

 

واکنشگاههای شیمیایی پیشرفته

دکتر زینتی زاده

 

سه­ شنبه

 

پدیده های انتقال پیشرفته

گردشی زوج

 

زیست شیمی صنعتی

گردشی زوج

دکتر کاشانیان

 

واکنشگاههای شیمیایی پیشرفته گردشی زوج

دکتر زینتی زاده

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه