کلاسهای آنلاین گروه علوم اجتماعی ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه علوم اجتماعی (تحصیلات تکمیلی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     رشته جامعه شناسی 16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته                 شنبه جامعه شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی)               یکشنبه فلسفه علوم اجتماعی   نظریه های جامعه شناسی 1               دوشنبه     روش تحقیق  کمی پیشرفته           سه­ شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه       رشته مطالعات فرهنگی 16:45-17:45 15:45-16:45 14:30 - 15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه نظریه های فرهنگی 1گردشی هفته های فرد   نظریه های فرهنگی 1 ثابت           دوشنبه نظریه های جامعه  شناسی پیشرفته گردشی هفته های فرد روش تحقیق (روشهای کمی )               سه ­شنبه           جامعه شناسی اوقات فراغت     نظریه های جامعه  شناسی پیشرفته ثابت   چهارشنبه                 پنج شنبه      

کلاسهای آنلاین گروه علوم اجتماعی (تحصیلات تکمیلی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

رشته جامعه شناسی

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

جامعه شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی)

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

فلسفه علوم اجتماعی

 

نظریه های جامعه شناسی 1

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

روش تحقیق  کمی پیشرفته

 

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته مطالعات فرهنگی

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30 - 15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

نظریه های فرهنگی 1گردشی هفته های فرد

 

نظریه های فرهنگی 1 ثابت

 

 

 

 

 

دوشنبه

نظریه های جامعه  شناسی پیشرفته گردشی هفته های فرد

روش تحقیق (روشهای کمی )

 

 

 

 

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

جامعه شناسی اوقات فراغت

 

 

نظریه های جامعه  شناسی پیشرفته ثابت

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه