کلاسهای آنلاین گروه علوم دامی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه علوم دامی ( کارشناسی ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     ایام هفته 8-9 9-10 10:15-11:15 12:15-11:15 14-15 16-15 17:15-16:15 شنبه               یکشنبه   شیمی عمومی فارسی عمومی زبان انگلیسی   مهارت های زندگی...   دوشنبه زبان انگلیسی       فارسی عمومی     سه شنبه   ریاضی عمومی   فیزیک عمومی     اندیشه اسلامی 1 آقایان اندیشه اسلامی 1 خانم ها چهارشنبه       ریاضی عمومی          

کلاسهای آنلاین گروه علوم دامی ( کارشناسی )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

ایام هفته

8-9

9-10

10:15-11:15

12:15-11:15

14-15

16-15

17:15-16:15

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

شیمی عمومی

فارسی عمومی

زبان انگلیسی

 

مهارت های زندگی...

 

دوشنبه

زبان انگلیسی

 

 

 

فارسی عمومی

 

 

سه شنبه

 

ریاضی عمومی

 

فیزیک عمومی

 

 

اندیشه اسلامی 1 آقایان

اندیشه اسلامی 1 خانم ها

چهارشنبه

 

 

 

ریاضی عمومی