کلاسهای آنلاین گروه علوم دامی ( کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه علوم دامی ( کارشناسی ارشد ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       گرایش تغذیه نشخوارکنندگان    ایام هفته 9-8 10-9 11:30-10:30 15-14 16-15 17:30-16:30 شنبه             یکشنبه   آمار حیاتی پیشرفته فیزیولوژی پیشرفته افزودنی ها و عوامل ضد...   روش تحقیق دوشنبه تغذیه پیشرفته       زبان تخصصی   سه شنبه         آمار حیاتی پیشرفته         گرایش فیزیولوژی دام وطیور    ایام هفته 10-9 11:30-10:30 12:15-11:15 16-15 17:30-16:30 شنبه           یکشنبه آمار حیاتی پیشرفته فیزیولوژی پیشرفته   بیوشیمی حیوانی پیشرفته روش تحقیق دوشنبه       کار با حیوانات آزمایشگاهی   سه شنبه   ناباروری در حیوانات مزرعه ای   آمار حیاتی پیشرفته           گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام   ایام هفته 10-9 11:30-10:30 12:30-11:30 15-14 16-15 شنبه           یکشنبه آمار حیاتی پیشرفته فیزیولوژی پیشرفته     بیوشیمی حیوانی پیشرفته دوشنبه ژنتیک مولکولی و ...     ژنتیک جمعیت   سه شنبه     ژنتیک کمی   آمار حیاتی پیشرفته         گرایش تغذیه طیور   ایام هفته 9-8 10-9 11:15-10:15 16-15 17:15-16:15 شنبه           یکشنبه   آمار حیاتی پیشرفته فیزیولوژی حیوانی پیشرفته بیوشیمی حیوانی پیشرفته روش تحقیق دوشنبه تغذیه پیشرفته     زبان تخصصی   سه شنبه       آمار حیاتی پیشرفته        

کلاسهای آنلاین گروه علوم دامی ( کارشناسی ارشد )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

گرایش تغذیه نشخوارکنندگان 

 

ایام هفته

9-8

10-9

11:30-10:30

15-14

16-15

17:30-16:30

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

آمار حیاتی پیشرفته

فیزیولوژی پیشرفته

افزودنی ها و عوامل ضد...

 

روش تحقیق

دوشنبه

تغذیه پیشرفته

 

 

 

زبان تخصصی

 

سه شنبه

 

 

 

 

آمار حیاتی پیشرفته

 

 

 

 

گرایش فیزیولوژی دام وطیور 

 

ایام هفته

10-9

11:30-10:30

12:15-11:15

16-15

17:30-16:30

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

آمار حیاتی پیشرفته

فیزیولوژی پیشرفته

 

بیوشیمی حیوانی پیشرفته

روش تحقیق

دوشنبه

 

 

 

کار با حیوانات آزمایشگاهی

 

سه شنبه

 

ناباروری در حیوانات مزرعه ای

 

آمار حیاتی پیشرفته

 

 
 
 

 

گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام

 

ایام هفته

10-9

11:30-10:30

12:30-11:30

15-14

16-15

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

آمار حیاتی پیشرفته

فیزیولوژی پیشرفته

 

 

بیوشیمی حیوانی پیشرفته

دوشنبه

ژنتیک مولکولی و ...

 

 

ژنتیک جمعیت

 

سه شنبه

 

 

ژنتیک کمی

 

آمار حیاتی پیشرفته

 

 

 

 

گرایش تغذیه طیور

 

ایام هفته

9-8

10-9

11:15-10:15

16-15

17:15-16:15

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

آمار حیاتی پیشرفته

فیزیولوژی حیوانی پیشرفته

بیوشیمی حیوانی پیشرفته

روش تحقیق

دوشنبه

تغذیه پیشرفته

 

 

زبان تخصصی

 

سه شنبه

 

 

 

آمار حیاتی پیشرفته