کلاسهای آنلاین گروه علوم مهندسی خاک ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه علوم مهندسی خاک ( تحصیلات تکمیلی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   رشته مدیریت منابع خاک  ایام هفته 10-9 11:15-10:15 12:15-11:15 شنبه       یکشنبه رابطه آب و خاک پیشرفته     دوشنبه       سه شنبه فیزیک خاک پیشرفته     چهارشنبه زمین آمار   ارزیابی تناسب اراضی       رشته حاصلخیزی و زیست فناوری خاک    ایام هفته 10-9 15-14 17:15-16:15 شنبه روشهای پیشرفته آماری شیمی خاک پیشرفته شیمی خاک پیشرفته چهارشنبه   فناوری  تولید کودهای زیستی زیست پالایی خاک و آب      

کلاسهای آنلاین گروه علوم مهندسی خاک ( تحصیلات تکمیلی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 


رشته مدیریت منابع خاک 

ایام هفته

10-9

11:15-10:15

12:15-11:15

شنبه

 

 

 

یکشنبه

رابطه آب و خاک پیشرفته

 

 

دوشنبه

 

 

 

سه شنبه

فیزیک خاک پیشرفته

 

 

چهارشنبه

زمین آمار

 

ارزیابی تناسب اراضی

 

 

 

رشته حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 

 

ایام هفته

10-9

15-14

17:15-16:15

شنبه

روشهای پیشرفته آماری

شیمی خاک پیشرفته

شیمی خاک پیشرفته

چهارشنبه

 

فناوری  تولید کودهای زیستی

زیست پالایی خاک و آب