کلاسهای آنلاین گروه علوم ورزشی ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه تربیت بدنی ( تحصیلات تکمیلی ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی  استاد درس ساعت درس در  سامانه lms حرکت شناسی پیشرفته دکتر منوچهر حیدری شنبه 10-09 زبان تخصصی دکتر منوچهر حیدری شنبه 11:15-10:15  فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی دکتر مصطفی اکبری یکشنبه  11:15-10:15  حرکات اصلاحی پیشرفته دکتر فرزانه گندمی یکشنبه 15:30-14:30 رایانه دکتر محمد عزیزی دوشنبه 14:30-13:30 روش تحقیق دکتر وحید تادیبی دوشنبه 16:45-15:45     رشته رفتار حرکتی نام استاد ساعت درس در سامانه LMS نام درس    ساعت ارائه در سامانه LMS روش تحقیق در رفتار حرکتی بهروز ابراهیمی شنبه 14:30-13:30 مبانی عملکرد انسان علی حیرانی شنبه 16:45-15:45 روان شناسی شناختی بهروز ابراهیمی یکشنبه 09:00-08:00 رشد حرکتی در طول عمر علی حیرانی یکشنیه 11:15-10:15 کاربرد کامپیوتر محمد عزیزی دوشنبه  14:30-13:30 زبان تخصصی علی حیرانی دوشنبه 16:45-15:45     رشته فیزیولوژی تغذیه ورزشی ساعت ارائه در سامانه LMS نام درس  ساعت ارائه در سامانه LMS فیزیولوزی انسان پیشرفته شنبه 11:15-10:15 بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی یکشنبه 09:00-08:00 آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی یکشنبه 12:15-11:15 کاربرد علوم کامپیوتر و نرم افزار دوشنبه 14:30-13:30 روانشناسی تغذیه ورزشی دوشنبه 16:45-15:45     رشته فیزیولوژی فعالیت بدنی نام استاد ساعت ارائه درس  در سامانه LMS نام درس ... نام استاد   فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی ناصر بهپور یکشنبه 15:30-14:30 کاربرد علوم کامپیوتر محمد عزیزی دوشنبه 14:30-13:30 روش تحقیق در علوم ورزشی وحید تادیبی دوشنبه 16:45-15:45 فیزیولوزی فعالیت بدنی و تندرستی وحید تادیبی سه شنبه 11:15-10:15 مقدمه ای برارزیابی و برنامه ریزی فعالیت ورزشی ناصر بهپور سه شنبه 15:30-14:30     رشته فیزیولوژی کاربردی ورزشی نام استاد درس ساعت ارائه درس درسامانه LMS نام درس نام استاد ساعت ارائه در سامانه LMS روش تحقیق در علوم ورزشی عبدالحسین پرنو شنبه 17:45-16:45 اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی عبدالحسین پرنو یکشنبه 11:15-10:15 زبان تخصصی در فیزیولوژی ورزشی عبدالحسین پرنو یکشنبه 15:30-14:30 آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی امیر عباس منظمی یکشنبه16:45-15:45 متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین امیر عباس منظمی دوشنبه 14:30-15:30     رشته فیزیولوژی بالینی نام استاد درس ساعت ارائه درس در سامانه LMS نام درس  نام استاد ساعت ارائه در سامانه LMS فیزیولوزی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی وریا طهماسبی شنبه 11:15-10:15 زبان تخصصی احسان امیری شنبه 14:30-13:30 استرس محیطی در فیزیولوزی بالینی رستگار حسینی شنبه 16:45-15:45 آمار زیستی ویزه فعالیت ورزشی امیر عباس منظمی یکشنبه 16:45-15:45 بیو انرژتیک فعالیت ورزشی احسان امیری دوشنبه 14:30-13:30     مدیریت بازاریابی ورزشی نام استاد درس برنامه درس در  سامانه LMS اصول و مبانی بازاریابی دکتر بهرام یوسفی  شنبه ساعت 09-08 اصول و مبانی فلسفه تربیت بدنی دکتر بهرام یوسفی یکشنبه ساعت 11:15-12:15 برنامه ریزی راهبردی در ورزش دکتر بهرام یوسفی یکشنبه ساعت 15-14 نظریه های سازمان و مدیریت دکتر بهرام یوسفی دوشنبه ساعت 10-09 مدیریت رفتار سازمانی دکتر بهرام یوسفی دوشنبه ساعت 16-15     مدیریت راهبردی در ورزش نام استاد ساعت ارائه درس  در سامانه LMS نام درس نام استاد ساعت ارائه در سامانه LMS اصول و مبانی مدیریت شیرین زردشتیان دوشنبه 09:00-08:00 یادگیری سازمانی و مدیریت دانش ورزشی شیرین زردشتیان  دوشنبه 15:30-14:30 تحلیل آماری پیشرفته در ورزش همایون عباسی دوشنبه 16:45-15:45 کاربرد علوم کامپیوتر همایون عباسی سه شنبه 14:30-13:30 زبان تخصصی در مدیریت ورزشی کیوان شعبانی مقدم چهارشنبه 09:00-08:00 نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی همایون عباسی چهارشنبه 14:30-13:30       مدیریت رویدادهای ورزشی نام استاد ساعت ارائه درس  در سامانه LMS نام درس نام استاد ساعت ارائه در سامانه LMS نظریه های سازمان و مدیریت بهرام یوسفی دوشنبه 10:00-09:00 مدیریت راهبردی در رویدادهای ورزشی حسین عیدی دوشنبه 16:45-15:45 مدیریت پایدار در ورزش شعبانی مقدم سه شنبه 12:15-11:15 کاربرد کامپیوتر همایون عباسی سه شنبه 14:30-13:30 مدیریت منابع انسانی شیرین زردشتیان سه شنبه 16:45-15:45 زبان تخصصی شعبانی مقدم چهارشنبه 09:00-08:00    

کلاسهای آنلاین گروه تربیت بدنی ( تحصیلات تکمیلی )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

رشته آسیب شناسی و حرکات اصلاحی 

استاد درس

ساعت درس در

 سامانه lms

حرکت شناسی پیشرفته

دکتر منوچهر حیدری

شنبه 10-09

زبان تخصصی

دکتر منوچهر حیدری

شنبه 11:15-10:15 

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

دکتر مصطفی اکبری

یکشنبه 11:15-10:15 

حرکات اصلاحی پیشرفته

دکتر فرزانه گندمی

یکشنبه 15:30-14:30

رایانه

دکتر محمد عزیزی

دوشنبه 14:30-13:30

روش تحقیق

دکتر وحید تادیبی

دوشنبه 16:45-15:45

 

 

رشته رفتار حرکتی

نام استاد

ساعت درس در

سامانه LMS

نام درس 

 

ساعت ارائه در سامانه LMS

روش تحقیق در رفتار حرکتی

بهروز ابراهیمی

شنبه 14:30-13:30

مبانی عملکرد انسان

علی حیرانی

شنبه 16:45-15:45

روان شناسی شناختی

بهروز ابراهیمی

یکشنبه 09:00-08:00

رشد حرکتی در طول عمر

علی حیرانی

یکشنیه 11:15-10:15

کاربرد کامپیوتر

محمد عزیزی

دوشنبه  14:30-13:30

زبان تخصصی

علی حیرانی

دوشنبه 16:45-15:45

 

 

رشته فیزیولوژی تغذیه ورزشی

ساعت ارائه در

سامانه LMS

نام درس 

ساعت ارائه در سامانه LMS

فیزیولوزی انسان پیشرفته

شنبه 11:15-10:15

بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی

یکشنبه 09:00-08:00

آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

یکشنبه 12:15-11:15

کاربرد علوم کامپیوتر و نرم افزار

دوشنبه 14:30-13:30

روانشناسی تغذیه ورزشی

دوشنبه 16:45-15:45

 

 

رشته فیزیولوژی فعالیت بدنی

نام استاد

ساعت ارائه درس

 در سامانه LMS

نام درس ...

نام استاد

 

فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

ناصر بهپور

یکشنبه 15:30-14:30

کاربرد علوم کامپیوتر

محمد عزیزی

دوشنبه 14:30-13:30

روش تحقیق در علوم ورزشی

وحید تادیبی

دوشنبه 16:45-15:45

فیزیولوزی فعالیت بدنی و تندرستی

وحید تادیبی

سه شنبه 11:15-10:15

مقدمه ای برارزیابی و برنامه ریزی فعالیت ورزشی

ناصر بهپور

سه شنبه 15:30-14:30

 

 

رشته فیزیولوژی کاربردی ورزشی

نام استاد درس

ساعت ارائه درس

درسامانه LMS

نام درس

نام استاد

ساعت ارائه در سامانه LMS

روش تحقیق در علوم ورزشی

عبدالحسین پرنو

شنبه 17:45-16:45

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

عبدالحسین پرنو

یکشنبه 11:15-10:15

زبان تخصصی در فیزیولوژی ورزشی

عبدالحسین پرنو

یکشنبه 15:30-14:30

آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

امیر عباس منظمی

یکشنبه16:45-15:45

متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین

امیر عباس منظمی

دوشنبه 14:30-15:30

 

 

رشته فیزیولوژی بالینی

نام استاد درس

ساعت ارائه درس

در سامانه LMS

نام درس 

نام استاد

ساعت ارائه در سامانه LMS

فیزیولوزی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

وریا طهماسبی

شنبه 11:15-10:15

زبان تخصصی

احسان امیری

شنبه 14:30-13:30

استرس محیطی در فیزیولوزی بالینی

رستگار حسینی

شنبه 16:45-15:45

آمار زیستی ویزه فعالیت ورزشی

امیر عباس منظمی

یکشنبه 16:45-15:45

بیو انرژتیک فعالیت ورزشی

احسان امیری

دوشنبه 14:30-13:30

 

 

مدیریت بازاریابی ورزشی

نام استاد درس

برنامه درس در

 سامانه LMS

اصول و مبانی بازاریابی

دکتر بهرام یوسفی

 شنبه ساعت 09-08

اصول و مبانی فلسفه تربیت بدنی

دکتر بهرام یوسفی

یکشنبه ساعت 11:15-12:15

برنامه ریزی راهبردی در ورزش

دکتر بهرام یوسفی

یکشنبه ساعت 15-14

نظریه های سازمان و مدیریت

دکتر بهرام یوسفی

دوشنبه ساعت 10-09

مدیریت رفتار سازمانی

دکتر بهرام یوسفی

دوشنبه ساعت 16-15

 

 

مدیریت راهبردی در ورزش

نام استاد

ساعت ارائه درس

 در سامانه LMS

نام درس

نام استاد

ساعت ارائه در سامانه LMS

اصول و مبانی مدیریت

شیرین زردشتیان

دوشنبه 09:00-08:00

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش ورزشی

شیرین زردشتیان

 دوشنبه 15:30-14:30

تحلیل آماری پیشرفته در ورزش

همایون عباسی

دوشنبه 16:45-15:45

کاربرد علوم کامپیوتر

همایون عباسی

سه شنبه 14:30-13:30

زبان تخصصی در مدیریت ورزشی

کیوان شعبانی مقدم

چهارشنبه 09:00-08:00

نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی

همایون عباسی

چهارشنبه 14:30-13:30

 
 
 

مدیریت رویدادهای ورزشی

نام استاد

ساعت ارائه درس

 در سامانه LMS

نام درس

نام استاد

ساعت ارائه در سامانه LMS

نظریه های سازمان و مدیریت

بهرام یوسفی

دوشنبه 10:00-09:00

مدیریت راهبردی در رویدادهای ورزشی

حسین عیدی

دوشنبه 16:45-15:45

مدیریت پایدار در ورزش

شعبانی مقدم

سه شنبه 12:15-11:15

کاربرد کامپیوتر

همایون عباسی

سه شنبه 14:30-13:30

مدیریت منابع انسانی

شیرین زردشتیان

سه شنبه 16:45-15:45

زبان تخصصی

شعبانی مقدم

چهارشنبه 09:00-08:00