کلاسهای آنلاین گروه علوم ورزشی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه تربیت بدنی (کارشناسی) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   17:45 - 16:45 16:45 - 15:45 14:30-15:30 14:30 - 13:30 12:15 - 11:15 1115 - 10:15 10-9 9-8 ایام هفته           دوومیدانی 1 ب 99     آمادگی جسمانی1 ب 99   شنبه ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 99       فارسی عمومی ثابت گروه 23     ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 99 ******************  فارسی عمومی ثابت گروه 21   دوومیدانی 1 خ 99     آمادگی جسمانی 1 خ     دومیدانی 1 خ 99 آمادگی جسمانی 1 خ   یکشنبه آمار و ریاضی در علوم ورزشی     آ مار و ریاضی در علوم ورزشی 99    دوومیدانی 1 ب 99     آمادگی جسمانی 1 ب 99   دوشنبه آناتومی انسانی    فارسی عمومی ثابت گروه 23       آناتومی  انسانی  99  ***************** فارسی عمومی ثابت گروه 21   امادگی جسمانی 1 خ  * ********************** دومیدانی 1 خ 99    دوومیدانی 1 خ 99   امادگی جسمانی 1 خ   سه شنبه مبانی و فلسفه تربیت بدنی 99 (2212427 )   تاریخ تحلیلی ب     مبانی و فلسفه تربیت بدنی 99 (2212427 ) ********************** تاریخ تحلیلی خ     مهارت های دانشجویی گروه 20       مهارت های  دانشجویی گروه 19   چهارشنبه  

کلاسهای آنلاین گروه تربیت بدنی (کارشناسی)

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

17:45 - 16:45

16:45 - 15:45

14:30-15:30

14:30 - 13:30

12:15 - 11:15

1115 - 10:15

10-9

9-8

ایام هفته

 

 

 

 

 

دوومیدانی 1 ب 99

 

 

آمادگی جسمانی1 ب 99

 

شنبه

ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 99 

 

 

فارسی عمومی ثابت

گروه 23

 

 

ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 99

****************** 

فارسی عمومی ثابت

گروه 21

 

دوومیدانی 1 خ 99 

 

آمادگی جسمانی 1 خ  

 

دومیدانی 1 خ 99

آمادگی جسمانی 1 خ 

یکشنبه

آمار و ریاضی در علوم ورزشی 

 

آمار و ریاضی در علوم ورزشی 99 

 

دوومیدانی 1 ب 99 

 

آمادگی جسمانی 1 ب 99

 

دوشنبه

آناتومی انسانی 

 

فارسی عمومی ثابت

گروه 23

 

 

 

آناتومی  انسانی  99 

*****************

فارسی عمومی ثابت

گروه 21

 

امادگی جسمانی 1 خ *

**********************

دومیدانی 1 خ 99 

 

دوومیدانی 1 خ 99
 

امادگی جسمانی 1 خ 

سه شنبه

مبانی و فلسفه تربیت بدنی 99 (2212427 )

 

تاریخ تحلیلی ب

 

 

مبانی و فلسفه تربیت بدنی 99 (2212427 )

**********************

تاریخ تحلیلی خ

 

 

مهارت های

دانشجویی گروه 20

 

 

 

مهارت های

 دانشجویی گروه 19

 

چهارشنبه