کلاسهای آنلاین گروه فیزیک( دکتری)


  دکتری اپتیک و لیزر   کلاس آنلاین جهت ورود روی نام درس کلیک کنید نام استاد ساعات ارائه درس در سیستم گلستان ساعات ارائه درس در سامانه LMS اپتیک غیر خطی 2 دکتر طیبه ناصری درس(ت): سه شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ فرد درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ یکشنبه 9-8 سه شنیه 14/30 – 13/30 فرد اپتیک کوانتومی 1 دکتر نادر دانش فر درس(ت): سه شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ زوج درس(ت): یک شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ یکشنبه  14/30 – 13/30 سه شنبه 14/30 – 13/30  زوج   ***** دکتری ذرات بنیادی و نظریه میدانها   کلاس آنلاین جهت ورود روی نام درس کلیک کنید نام استاد ساعات ارائه درس در سیستم گلستان ساعات ارائه درس در سامانه LMS موضوعات ویژه 2 دکتر غلامرضا برون درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ فرد درس(ت): یک شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵ یکشنبه 11:15 – 10:15 چهارشنبه 10 -  9 کرومودینامیک کوانتومی 1 دکتر توفیق اوسطی درس(ت): یک شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰زوج درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵ یکشنبه 15:30 – 14:30 زوج چهارشنبه 11:15 – 10:15     ***** دکتری هسته ای   کلاس آنلاین جهت ورود روی نام درس کلیک کنید نام استاد ساعات ارائه درس در سیستم گلستان ساعات ارائه درس در سامانه LMS واکنش ها و پراکندگی در فیزیک هسته ای دکتر داریوش نادری درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵ زوج درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ یکشنبه 10 – 9 چهارشنبه  11:15 – 10:15  زوج فیزیک راکتور پیشرفته دکتر بیتا رضایی درس(ت): سه شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵فرد درس(ت): یک شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵ یکشنبه  11:15 – 10:15 سه شنبه  11:15 – 10:15 فرد   ***** دکتری ماده چگال کلاس آنلاین جهت ورود روی نام درس کلیک کنید نام استاد ساعات ارائه درس در سیستم گلستان ساعات ارائه درس در سامانه LMS فیزیک ماده چگال 1 دکتر رستم مرادیان درس(ت): شنبه ۱۵:۴۵-۱۷:۴۵ زوج درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ شنبه 15:45 - 16:45  زوج دوشنبه 8-9 سیستم های بس ذره ای در ماده چگال دکتر حمزه موسوی درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰فرد درس(ت): دو شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ دوشنبه13:30-14:30 چهارشنبه 9-8 فرد   ***** دکتری گرانش و کیهان شناسی   کلاس آنلاین جهت ورود روی نام درس کلیک کنید نام استاد ساعات ارائه درس در سیستم گلستان ساعات ارائه درس در سامانه LMS کیهانشاسی 2 دکتر کرم بهاری درس(ت): سه شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵ فرد درس(ت): یک شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰ یکشنبه 14:30-13:30 سه شنبه 12:15-11:15فرد گرانش 2 دکتر محسن دهقانی کاظمی درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ فرد درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰ دوشنبه 10-9 فرد سه شنبه 10 - 9      

 

دکتری اپتیک و لیزر

 

کلاس آنلاین

جهت ورود روی نام درس کلیک کنید

نام استاد

ساعات ارائه درس در سیستم گلستان

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

اپتیک غیر خطی 2

دکتر طیبه ناصری

درس(ت): سه شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰فرد
درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

یکشنبه 9-8

سه شنیه 14/30 – 13/30 فرد

اپتیک کوانتومی 1

دکتر نادر دانش فر

درس(ت): سه شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰زوج
درس(ت): یک شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰

یکشنبه 14/30 – 13/30

سه شنبه14/30 – 13/30 زوج

 

*****

دکتری ذرات بنیادی و نظریه میدانها

 

کلاس آنلاین

جهت ورود روی نام درس کلیک کنید

نام استاد

ساعات ارائه درس در سیستم گلستان

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

موضوعات ویژه 2

دکتر غلامرضا برون

درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰فرد
درس(ت): یک شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵

یکشنبه 11:15 – 10:15

چهارشنبه 10 -  9

کرومودینامیک کوانتومی 1

دکتر توفیق اوسطی

درس(ت): یک شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰زوج
درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵

یکشنبه 15:30 – 14:30 زوج

چهارشنبه 11:15 – 10:15

 

 

*****

دکتری هسته ای

 

کلاس آنلاین

جهت ورود روی نام درس کلیک کنید

نام استاد

ساعات ارائه درس در سیستم گلستان

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

واکنش ها و پراکندگی در فیزیک هسته ای

دکتر داریوش نادری

درس(ت): چهار شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵زوج
درس(ت): یک شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

یکشنبه 10 – 9

چهارشنبه 11:15 – 10:15 زوج

فیزیک راکتور پیشرفته

دکتر بیتا رضایی

درس(ت): سه شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵فرد
درس(ت): یک شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵

یکشنبه 11:15 – 10:15

سه شنبه 11:15 – 10:15

فرد

 

*****

دکتری ماده چگال

کلاس آنلاین

جهت ورود روی نام درس کلیک کنید

نام استاد

ساعات ارائه درس در سیستم گلستان

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

فیزیک ماده چگال 1

دکتر رستم مرادیان

درس(ت): شنبه ۱۵:۴۵-۱۷:۴۵زوج
درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

شنبه 15:45 - 16:45  زوج

دوشنبه 8-9

سیستم های بس ذره ای در ماده چگال

دکتر حمزه موسوی

درس(ت): چهار شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰فرد
درس(ت): دو شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰

دوشنبه13:30-14:30

چهارشنبه 9-8 فرد

 

*****

دکتری گرانش و کیهان شناسی

 

کلاس آنلاین

جهت ورود روی نام درس کلیک کنید

نام استاد

ساعات ارائه درس در سیستم گلستان

ساعات ارائه درس در سامانه LMS

کیهانشاسی 2

دکتر کرم بهاری

درس(ت): سه شنبه ۱۰:۱۵-۱۲:۱۵فرد
درس(ت): یک شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۳۰

یکشنبه 14:30-13:30

سه شنبه 12:15-11:15فرد

گرانش 2

دکتر محسن دهقانی کاظمی

درس(ت): دو شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰فرد
درس(ت): سه شنبه ۰۸:۰۰-۱۰:۰۰

دوشنبه 10-9 فرد

سه شنبه 10 - 9