کلاسهای آنلاین گروه مدیریت و کارافرینی ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه مدیریت و کارآفرینی ( تحصیلات تکمیلی ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   19:45_20:45 18:45_19:45 17:45_18:45 16:30_17:30 15:30_16:30 14:30_15:3 0 13:15_14:15 12:15_13:15 11:15-12:15 10-11 9-10 8-9 ایام هفته         مبانی پیشرفته کار آفرینی         روش های آماری     حقوق بازرگانی شنبه     تئوریهای مدیریت پیشرفته   تئوریهای مدیریت پیشرفته         تحلیل محیط و تشخیص فرصت های کار آفرینی در گردشگری     روش تحقیق در کارآفرینی، گردشگری و سازمانی   یکشنبه       کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات مدیریت مالی             آمار تحلیلی دوشنبه   سیستم های اطلاعات مدیریت تئوریهاو بنیانهای نظری کار آفرینی روش تحقیق پیشرفته تجارت الکترونیک   متدلوژی و روش های تحقیق پیشرفته در کارآفرینی         تجزیه و تحلیل سیستم ها   سه ­شنبه   طراحی، وتدوین و ارزیابی طرح کسب وکا تحلیل آماری تئوری های مدیریت   بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته مبانی وزیر ساخت فناوری اطلاعات   نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته روش تحقیق     مدیریت تحول، نوآوری و تکنولوژی سازمانی چهارشنبه                         پنج شنبه    

کلاسهای آنلاین گروه مدیریت و کارآفرینی ( تحصیلات تکمیلی )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

19:45_20:45

18:45_19:45

17:45_18:45

16:30_17:30

15:30_16:30

14:30_15:30

13:15_14:15

12:15_13:15

11:15-12:15

10-11

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

مبانی پیشرفته کار آفرینی

 

 

 

 

روش های آماری

 

 

حقوق بازرگانی

شنبه

 

 

تئوریهای مدیریت پیشرفته

 

تئوریهای مدیریت پیشرفته

 

 

 

 

تحلیل محیط و تشخیص فرصت های کار آفرینی در گردشگری

 

 

روش تحقیق در کارآفرینی، گردشگری و سازمانی

 

یکشنبه

 

 

 

کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات

مدیریت مالی

 

 

 

 

 

 

آمار تحلیلی

دوشنبه

 

سیستم های اطلاعات مدیریت

تئوریهاو بنیانهای نظری کار آفرینی

روش تحقیق پیشرفته

تجارت الکترونیک

 

متدلوژی و روش های تحقیق پیشرفته در کارآفرینی

 

 

 

 

تجزیه و تحلیل سیستم ها

 

سه ­شنبه

 

طراحی، وتدوین و ارزیابی طرح کسب وکا

تحلیل آماری

تئوری های مدیریت

 

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

مبانی وزیر ساخت فناوری اطلاعات

 

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

روش تحقیق

 

 

مدیریت تحول، نوآوری و تکنولوژی سازمانی

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه