کلاسهای آنلاین گروه منابع طبیعی ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه منابع طبیعی ( تحصیلات تکمیلی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     ایام هفته 9-8 10-9 11:15-10:15 13:15 - 14:15 12:15-11:15 17:15-16:15 18:15-17:15 شنبه   زیست سنجی جنگل     زیست سنجی جنگل   شبیه سازی و مدل سازی... برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی   یکشنبه مدیریت جامع حوزه آبخیز     مدیریت جنگلهای دست کاشت   نظارت و کنترل بر منابع جنگلی     دوشنبه                  

کلاسهای آنلاین گروه منابع طبیعی ( تحصیلات تکمیلی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

ایام هفته

9-8

10-9

11:15-10:15

13:15 - 14:15

12:15-11:15

17:15-16:15

18:15-17:15

شنبه

 

زیست سنجی جنگل

 

 

زیست سنجی جنگل

 

شبیه سازی و مدل سازی...

برنامه ریزی شبکه جاده های جنگلی

 

یکشنبه

مدیریت جامع حوزه آبخیز

 

  مدیریت جنگلهای دست کاشت

 

نظارت و کنترل بر منابع جنگلی

 

 

دوشنبه