کلاسهای آنلاین گروه منابع طبیعی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه منابع طبیعی( کارشناسی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید       رشته مهندسی طبیعت ایام هفته 9-8 11:15-10:15 15-14 16-15 17:15-16:15 18:15-17:15 شنبه             یکشنبه فارسی عمومی   مهارت های زندگی دانشجویی زیان انگلیسی     دوشنبه         فارسی عمومی زیان انگلیسی سه شنبه ریاضیات عمومی       اندیشه اسلامی 1 خانم ها اندیشه اسلامی 1 آقایان   چهارشنبه ریخت شناسی و رده بندی گیاهی ریاضیات عمومی     بوم شناسی         رشته علوم و مهندسی جنگل ایام هفته 9-8 10-9 11:15-10:15 12:15-11:15 15-14 16-15 17:15-16:15 شنبه - - - - - - - یکشنبه     فارسی عمومی زیان انگلیسی   مهارت های زندگی    دوشنبه زیان انگلیسی       فارسی عمومی     سه شنبه   ریاضیات عمومی   فیزیک عمومی 1     اندیشه اسلامی 1خانم ها اندیشه اسلامی 1آقایان چهارشنبه ریخت شناسی و رده بندی...     ریاضیات عمومی     بوم شناسی        

کلاسهای آنلاین گروه منابع طبیعی( کارشناسی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

 

رشته مهندسی طبیعت

ایام هفته

9-8

11:15-10:15

15-14

16-15

17:15-16:15

18:15-17:15

شنبه

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

فارسی عمومی

 

مهارت های زندگی دانشجویی

زیان انگلیسی

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

فارسی عمومی

زیان انگلیسی

سه شنبه

ریاضیات عمومی

 

 

 

اندیشه اسلامی 1 خانم ها

اندیشه اسلامی 1 آقایان

 

چهارشنبه

ریخت شناسی و رده بندی گیاهی

ریاضیات عمومی

 

 

بوم شناسی

 

 
 
 
رشته علوم و مهندسی جنگل

ایام هفته

9-8

10-9

11:15-10:15

12:15-11:15

15-14

16-15

17:15-16:15

شنبه

-

-

-

-

-

-

-

یکشنبه

 

 

فارسی عمومی

زیان انگلیسی

 

مهارت های زندگی 

 

دوشنبه

زیان انگلیسی

 

 

 

فارسی عمومی

 

 

سه شنبه

 

ریاضیات عمومی

 

فیزیک عمومی 1

 

 

اندیشه اسلامی 1خانم ها

اندیشه اسلامی 1آقایان

چهارشنبه

ریخت شناسی و رده بندی...

 

 

ریاضیات عمومی

 

 

بوم شناسی