کلاسهای آنلاین گروه مهندسی شیمی ( تحصیلات تکمیلی)


      گرایش طراحی فرآیند   1 7 : 30 -1 8 : 4 5 15:45-1 7 : 1 5 14: 0 0 - 15:30 1 3 : 30 -1 5 : 0 0 11:15-12: 4 5 10:15-11: 4 5 8:30 -10 ایام هفته           انتقال حرارت پیشرفته محاسبات عددی پیشرفته   شنبه     مکانیک سیالات پیشرفته     طراحی پایه و تفصیلی فرایندهای شیمیایی   یکشنبه   انتقال حرارت پیشرفته  (هفته فرد )         محاسبات عددی پیشرفته  (هفته فرد ) دوشنبه           مکانیک سیالات پیشرفته  (هفته زوج ) طراحی پایه و تفضیلی فرآیندهای شیمیایی (هفته زوج ) سه­ شنبه               چهارشنبه               پنج شنبه       گرایش فرآیندهای جداسازی 1 6 : 45 -1 8 : 1 5 15:45-1 7 : 1 5 14: 0 0 - 15:30 1 3 : 30 -1 5 : 0 0 11:15-12: 4 5 10:15-11: 4 5 8:30 -10 ایام هفته انتقال جرم پیشرفته   ریاضی مهندسی پیشرفته           شنبه   ریاضی مهندسی پیشرفته (هفته فرد)       انتقال جرم پیشرفته (هفته زوج) طراحی راکتور پیشرفته یکشنبه             ترمودینامیک پیشرفته دوشنبه       طراحی راکتور پیشرفته (هفته زوج)   ترمودینامک پیشرفته (هفته زوج)   سه ­شنبه               چهارشنبه               پنج شنبه       گرایش پلیمر 1 6 : 45 -1 8 : 1 5 15:45-1 7 : 1 5 14: 0 0 - 15:30 1 3 : 30 -1 5 : 0 0 11:15-12: 4 5 10:15-11: 4 5 8:30 -10 ایام هفته انتقال جرم پیشرفته         ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها (12:15-10:45) اصول مهندسی فرایندهای پلیمراسیون   شنبه           انتقال جرم پیشرفته ( هفته زوج) طراحی راکتور پیشرفته یکشنبه اصول مهندسی فرایند پلیمراسیون (هفته فرد) ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها ( هفته زوج)         ترمودینامیک پیشرفته دوشنبه       طراحی راکتور پیشرفته                   ( هفته زوج)   ترمودینامیک پیشرفته ( هفته زوج)   سه­ شنبه               چهارشنبه               پنج شنبه         گرایش ترموسینتیک و کاتالیست   1 6 : 45 -1 8 : 1 5 15:45-1 7 : 1 5 14: 0 0 - 15:30 1 3 : 30 -1 5 : 0 0 11:15-12: 4 5 10:15-11: 4 5 8:30 -10 ایام هفته انتقال جرم پیشرفته   ریاضی مهندسی پیشرفته           شنبه   ریاضی مهندسی پیشرفته (هفته فرد)       انتقال جرم پیشرفته (هفته زوج) طراحی راکتور پیشرفته یکشنبه             ترمودینامیک پیشرفته دوشنبه       طراحی راکتور پیشرفته (هفته زوج)   ترمودینامک پیشرفته (هفته زوج)   سه ­شنبه               چهارشنبه               پنج شنبه       گرایش بیوتکنولوژی (ورودی 1399)   15:45-1 7 : 1 5 14: 0 0 - 15:30 1 3 : 30 -1 5 : 0 0 11:15-12: 4 5 10:15-11: 4 5 8:30 -10 ایام هفته میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری   ریاضی مهندسی پیشرفته           شنبه ریاضی مهندسی پیشرفته (هفته فرد) طراحی راکتور بیوشیمیایی (هفته زوج) میکروبیولوژی صنعتی و فرآبندهای تخمیری (هفته فرد )     پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک   یکشنبه             دوشنبه طراحی راکتور بیوشیمیایی   پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک (هفته فرد)       سه ­شنبه             چهارشنبه             پنج شنبه  

 

 

 

گرایش طراحی فرآیند

 

17:30-18:45

15:45-17:15

14:00 - 15:30

13:30-15:00

11:15-12:45

10:15-11:45

8:30 -10

ایام هفته

 

 

 

 

 

انتقال حرارت پیشرفته

محاسبات عددی پیشرفته

 

شنبه

 

 

مکانیک سیالات پیشرفته

 

 

طراحی پایه و تفصیلی فرایندهای شیمیایی

 

یکشنبه

 

انتقال حرارت پیشرفته

 (هفته فرد)

 

 

 

 

محاسبات عددی پیشرفته

 (هفته فرد)

دوشنبه

 

 

 

 

 

مکانیک سیالات پیشرفته

 (هفته زوج)

طراحی پایه و تفضیلی فرآیندهای شیمیایی

(هفته زوج)

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

گرایش فرآیندهای جداسازی

16:45-18:15

15:45-17:15

14:00 - 15:30

13:30-15:00

11:15-12:45

10:15-11:45

8:30 -10

ایام هفته

انتقال جرم پیشرفته

 

ریاضی مهندسی پیشرفته

 

 

 

 

 

شنبه

 

ریاضی مهندسی پیشرفته

(هفته فرد)

 

 

 

انتقال جرم پیشرفته

(هفته زوج)

طراحی راکتور پیشرفته

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

ترمودینامیک پیشرفته

دوشنبه

 

 

 

طراحی راکتور پیشرفته

(هفته زوج)

 

ترمودینامک پیشرفته

(هفته زوج)

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

گرایش پلیمر

16:45-18:15

15:45-17:15

14:00 - 15:30

13:30-15:00

11:15-12:45

10:15-11:45

8:30 -10

ایام هفته

انتقال جرم پیشرفته

 

 

 

 

ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

(12:15-10:45)

اصول مهندسی فرایندهای پلیمراسیون

 

شنبه

 

 

 

 

 

انتقال جرم پیشرفته

( هفته زوج)

طراحی راکتور پیشرفته

یکشنبه

اصول مهندسی فرایند پلیمراسیون

(هفته فرد)

ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

( هفته زوج)

 

 

 

 

ترمودینامیک پیشرفته

دوشنبه

 

 

 

طراحی راکتور پیشرفته                 ( هفته زوج)

 

ترمودینامیک پیشرفته

( هفته زوج)

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

گرایش ترموسینتیک و کاتالیست

 

16:45-18:15

15:45-17:15

14:00 - 15:30

13:30-15:00

11:15-12:45

10:15-11:45

8:30 -10

ایام هفته

انتقال جرم پیشرفته

 

ریاضی مهندسی پیشرفته

 

 

 

 

 

شنبه

 

ریاضی مهندسی پیشرفته

(هفته فرد)

 

 

 

انتقال جرم پیشرفته

(هفته زوج)

طراحی راکتور پیشرفته

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

ترمودینامیک پیشرفته

دوشنبه

 

 

 

طراحی راکتور پیشرفته

(هفته زوج)

 

ترمودینامک پیشرفته

(هفته زوج)

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

گرایش بیوتکنولوژی (ورودی 1399)

 

15:45-17:15

14:00 - 15:30

13:30-15:00

11:15-12:45

10:15-11:45

8:30 -10

ایام هفته

میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری

 

ریاضی مهندسی پیشرفته

 

 

 

 

 

شنبه

ریاضی مهندسی پیشرفته

(هفته فرد)

طراحی راکتور بیوشیمیایی

(هفته زوج)

میکروبیولوژی صنعتی و فرآبندهای تخمیری

(هفته فرد)

 

 

پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

طراحی راکتور بیوشیمیایی

 

پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک

(هفته فرد)

 

 

 

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه