کلاسهای انلاین گروه مهندسی عمران (کارشناسی ارشد)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی عمران ( کارشناسی ارشد ) جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید   ساعت 16:45 الی 17:45 ساعت 13:30 الی 14:30 ساعت 11:15 الی 12:15 ساعت 8 الی 9 روزهای هفته   گرایش استاد نام درس استاد نام درس استاد نام درس استاد نام درس دکتر بیگلری * لرزه شناسی و مهندسی زلزله (فرد) (ک 21) دکتر توپچی نژاد آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها (زوج)  (ک 23) دکتر عشایری *********** دکتر خلیل زاده   ارتعاشات تصادفی (زوج) (ک 21) **************** تئوری الاستیسیته (فرد) (ک 23)         شنبه زلزله     دکتر فتحی * دینامیک سازه ها (فرد) ک 23)   دکتر اخویسی اندرکنش خاک و سازه (ک 205)  (زوج)     یک شنبه دکتر فتحی   * دینامیک سازه ها(ک 102)   دکتر عشایری ارتعاشات تصادفی(ک 21)     دکتر خلیل زاده * تئوری الاستیسیته ک 23) دوشنبه دکتر توپچی نژاد   آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها (ک 23)   دکتر اخویسی اندرکنش خاک و سازه (ک 205) دکتر بیگلری * لرزه شناسی و مهندسی زلزله (ک 202)     سه شنبه                 چهارشنبه                 پنجشنبه     ساعت 16:45 الی 17:45 ساعت 13:30 الی 14:30 ساعت 11:15 الی 12:15 ساعت 8 الی 9 روزهای هفته   گرایش استاد نام درس   نام درس استاد نام درس استاد نام درس دکتر ادیب راد   پایداری سازه ها (ک 23)   دکتر توپچی نژاد آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها (زوج)  (ک 23) دکتر خلیل زاده   * تئوری الاستیسیته (فرد) (ک 23)       شنبه سازه     دکتر فتحی * دینامیک سازه ها (فرد) ک 23 )   دکتر اخویسی اندرکنش خاک و سازه (ک 205) (زوج) دکتر ادیب راد پایداری سازه ها (فرد) (ک 23) یک شنبه دکتر فتحی * دینامیک سازه ها(ک 102)             دکتر خلیل زاده * تئوری الاستیسیته ک 23) دوشنبه دکتر توپچی نژاد   آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها (ک 23)     دکتر اخویسی اندرکنش خاک و سازه (ک 205)         سه شنبه                 چهارشنبه                 پنجشنبه     ساعت 15:45 الی 16:45 ساعت 14:30 الی 15:30 ساعت 10:15 الی 11:15 ساعت 9 الی 10 روزهای هفته   گرایش استاد نام درس استاد نام درس استاد نام درس استاد نام درس دکتر شریفی پور دکتر خزایی * دینامیک خاک (فرد) (ک 24 ) * مکانیک خاک پیشرفته (ک 21 )  (زوج)             شنبه ژئوتکنیک     دکتر شرفی   تحقیقات صحرایی (ک 21)   دکتر حاجی عزیزی     مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی(ک 21)         یک شنبه     دکتر شرفی   تحقیقات صحرایی (ک 23) (فرد)           دوشنبه دکتر حاجی عزیزی   آز- پیشرفته مکانیک خاک (فرد) (ک 23)   دکتر خزایی * مکانیک خاک پیشرفته (ک 24)       دکتر شریفی پور   * د ینامیک خاک (ک 24 ) سه شنبه                 چهارشنبه                 پنجشنبه       ساعت 15:45 الی 16:45 ساعت 14:30 الی 15:30 ساعت 10:15 الی 11:15 ساعت 9 الی 10 روزهای هفته   گرایش استاد نام درس استاد نام درس استاد نام درس استاد نام درس                 شنبه آب و سازه های هیدرولیکی دکتر آذری کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران (ک 23)         دکتر اختری * روش های اجزاء محدود (ک 24) یک شنبه دکتر اختری * روش های اجزاء محدود (زوج) (ک 24 ) دکتر اقبال زاده * هیدرودینامیک (زوج) (ک 23)     دکتر جوان   * هیدرولیک پیشرفته (ک 21 )   دوشنبه دکتر آذری کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران (فرد) (ک 21) دکتر جوان * هیدرولیک پیشرفته (زوج) (ک 21)         سه شنبه     دکتر اقبال زاده * هیدرودینامیک (ک 21 )         چهارشنبه                 پنجشنبه       ساعت 15:45 الی 16:45 ساعت 14:30 الی 15:30 ساعت 10:15 الی 11:15 ساعت 9 الی 10 روزهای هفته   گرایش استاد نام درس استاد نام درس استاد نام درس استاد نام درس         دکتر حسنی نسب * تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته (ک 24)     شنبه راه و ترابری     دکتر زاهدی * مهندسی ترافیک پیشرفته(ک 19 ) دکتر حسنی نسب تحقیق در عملیات (ک 24)     یک شنبه     دکتر زاهدی * مهندسی ترافیک پیشرفته (زوج) (ک 24) * تکنولوژی و مواد روسازی (فرد) (ک 24)     دکتر حسنی نسب تحقیق در عملیات(زوج) (ک 205) * تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته (فرد) ک 205) دوشنبه         دکتر زاهدی * تکنولوژی و مواد روسازی (ک 21 )     سه شنبه                 چهارشنبه                 پنجشنبه    

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی عمران ( کارشناسی ارشد )

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

ساعت 16:45 الی 17:45

ساعت 13:30 الی 14:30

ساعت 11:15 الی 12:15

ساعت 8 الی 9

روزهای هفته

 

گرایش

استاد

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

دکتر بیگلری

*لرزه شناسی و مهندسی زلزله (فرد) (ک 21)

دکتر توپچی نژاد

آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها (زوج)  (ک 23)

دکتر عشایری

***********

دکتر خلیل زاده

 

ارتعاشات تصادفی (زوج) (ک 21)

****************

تئوری الاستیسیته (فرد) (ک 23)

 

 

 

 

شنبه

زلزله

 

 

دکتر فتحی

* دینامیک سازه ها (فرد) ک 23)

 

دکتر اخویسی

اندرکنش خاک و سازه (ک 205)  (زوج)

 

 

یک شنبه

دکتر فتحی

 

* دینامیک سازه ها(ک 102)

 

دکتر عشایری

ارتعاشات تصادفی(ک 21)

 

 

دکتر خلیل زاده

* تئوری الاستیسیته ک 23)

دوشنبه

دکتر توپچی نژاد

 

آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها (ک 23)

 

دکتر اخویسی

اندرکنش خاک و سازه (ک 205)

دکتر بیگلری

*لرزه شناسی و مهندسی زلزله (ک 202)

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

ساعت 16:45 الی 17:45

ساعت 13:30 الی 14:30

ساعت 11:15 الی 12:15

ساعت 8 الی 9

روزهای هفته

 

گرایش

استاد

نام درس

 

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

دکتر ادیب راد

 

پایداری سازه ها (ک 23)

 

دکتر توپچی نژاد

آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها (زوج)  (ک 23)

دکتر خلیل زاده

 

* تئوری الاستیسیته (فرد) (ک 23)

 

 

 

شنبه

سازه

 

 

دکتر فتحی

* دینامیک سازه ها (فرد) ک 23)

 

دکتر اخویسی

اندرکنش خاک و سازه (ک 205) (زوج)

دکتر ادیب راد

پایداری سازه ها (فرد) (ک 23)

یک شنبه

دکتر فتحی

* دینامیک سازه ها(ک 102)

 

 

 

 

 

 

دکتر خلیل زاده

* تئوری الاستیسیته ک 23)

دوشنبه

دکتر توپچی نژاد

 

آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای سازه ها (ک 23)

 

 

دکتر اخویسی

اندرکنش خاک و سازه (ک 205)

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

ساعت 15:45 الی 16:45

ساعت 14:30 الی 15:30

ساعت 10:15 الی 11:15

ساعت 9 الی 10

روزهای هفته

 

گرایش

استاد

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

دکتر شریفی پور

دکتر خزایی

*دینامیک خاک (فرد)24)

*مکانیک خاک پیشرفته 21)

 (زوج)

 

 

 

 

 

 

شنبه

ژئوتکنیک

 

 

دکتر شرفی

 

تحقیقات صحرایی (ک 21)

 

دکتر حاجی عزیزی

 

 

مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی(ک 21)

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

دکتر شرفی

 

تحقیقات صحرایی (ک 23) (فرد)

 

 

 

 

 

دوشنبه

دکتر حاجی عزیزی

 

آز- پیشرفته مکانیک خاک (فرد) (ک 23)

 

دکتر خزایی

* مکانیک خاک پیشرفته (ک 24)

 

 

 

دکتر شریفی پور

 

*دینامیک خاک (ک 24)

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 
 
 

ساعت 15:45 الی 16:45

ساعت 14:30 الی 15:30

ساعت 10:15 الی 11:15

ساعت 9 الی 10

روزهای هفته

 

گرایش

استاد

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

آب و سازه های هیدرولیکی

دکتر آذری

کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران (ک 23)

 

 

 

 

دکتر اختری

*روش های اجزاء محدود (ک 24)

یک شنبه

دکتر اختری

*روش های اجزاء محدود (زوج)24)

دکتر اقبال زاده

*هیدرودینامیک (زوج) (ک 23)

 

 

دکتر جوان

 

*هیدرولیک پیشرفته21)

 

دوشنبه

دکتر آذری

کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران (فرد) (ک 21)

دکتر جوان

*هیدرولیک پیشرفته (زوج) (ک 21)

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

دکتر اقبال زاده

*هیدرودینامیک21)

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

ساعت 15:45 الی 16:45

ساعت 14:30 الی 15:30

ساعت 10:15 الی 11:15

ساعت 9 الی 10

روزهای هفته

 

گرایش

استاد

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

استاد

نام درس

 

 

 

 

دکتر حسنی نسب

* تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته (ک 24)

 

 

شنبه

راه و ترابری

 

 

دکتر زاهدی

*مهندسی ترافیک پیشرفته(ک 19)

دکتر حسنی نسب

تحقیق در عملیات (ک 24)

 

 

یک شنبه

 

 

دکتر زاهدی

*مهندسی ترافیک پیشرفته (زوج) (ک 24)

*تکنولوژی و مواد روسازی (فرد) (ک 24)

 

 

دکتر حسنی نسب

تحقیق در عملیات(زوج) (ک 205)

*تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته (فرد) ک 205)

دوشنبه

 

 

 

 

دکتر زاهدی

*تکنولوژی و مواد روسازی 21)

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه