کلاسهای آنلاین گروه مهندسی معماری( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی معماری ( تحصیلات تکمیلی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     رشته معماری - انرژی   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 10-9 9-8 ایام هفته                 شنبه                 یکشنبه   انتقال حرارت مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام   زنگ فرهنگ     دوشنبه           طراحی معماری و انرژی 1 طراحی معماری و انرژی 1 طراحی معماری و انرژی 1 سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه       رشته معماری - معماری   45/45-17/16 45/45-16/15 30/30-15/14 30/30-14/13 15/15-12/11 15/15-11/10 10-9 9-8 ایام هفته     طرح معماری 1(02) طرح معماری 1(02) طرح معماری 1(02) طرح معماری 1(02)     شنبه         طرح معماری 1(01) طرح معماری 1(01) طرح معماری 1(01) طرح معماری 1(01) یکشنبه   روش تحقیق و تدوین پایان نامه     زنگ فرهنگ   برنامه دهی و روش های طراحی دوشنبه                 سه­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه        

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی معماری ( تحصیلات تکمیلی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

رشته معماری - انرژی

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

10-9

9-8

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

انتقال حرارت

مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام

 

زنگ فرهنگ

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

طراحی معماری و انرژی 1

طراحی معماری و انرژی 1

طراحی معماری و انرژی 1

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته معماری - معماری

 

45/45-17/16

45/45-16/15

30/30-15/14

30/30-14/13

15/15-12/11

15/15-11/10

10-9

9-8

ایام هفته

 

 

طرح معماری 1(02)

طرح معماری 1(02)

طرح معماری 1(02)

طرح معماری 1(02)

 

 

شنبه

 

 

 

 

طرح معماری 1(01)

طرح معماری 1(01)

طرح معماری 1(01)

طرح معماری 1(01)

یکشنبه

 

روش تحقیق و تدوین پایان نامه

 

 

زنگ فرهنگ

 

برنامه دهی و روش های طراحی

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه