کلاسهای آنلاین گروه مهندسی معماری ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی معماری ( کارشناسی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     مهندسی معماری    16:30-17:30 15:30-16:30 14:30-15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته       معماری جهان مصالح ساختمانی       شنبه   فارسی عمومی   زبان عمومی مهارتهای زندگی دانشجویی       یکشنبه   اندیشه اسلامی 1 (برادران) ********************* اندیشه اسلامی 1  (خواهران)     زنگ فرهنگ ایستایی   دوشنبه       فارسی عمومی         سه­ شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه       رشته معماری - شهرسازی   16:30-17:30 15:30-16:30 14:30-15:30 14:30 - 13:30 11:15-12:15 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته         ریاضیات       شنبه   فارسی عمومی   اندیشه اسلامی 1 (برادران) ********************* اندیشه اسلامی 1  (خواهران) مهارتهای زندگی دانشجویی     ریاضیات یکشنبه         زنگ فرهنگ   جامعه شناسی شهری دوشنبه       فارسی عمومی     درک و بیان محیط شهری   سه ­شنبه   جغرافیای شهری   مبانی شهرشناسی         چهارشنبه                 پنج شنبه      

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی معماری ( کارشناسی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

مهندسی معماری 

 

16:30-17:30

15:30-16:30

14:30-15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

معماری جهان

مصالح ساختمانی

 

 

 

شنبه

 

فارسی عمومی

 

زبان عمومی

مهارتهای زندگی دانشجویی

 

 

 

یکشنبه

 

اندیشه اسلامی 1

(برادران)

*********************

اندیشه اسلامی 1

 (خواهران)

 

 

زنگ فرهنگ

ایستایی

 

دوشنبه

 

 

 

فارسی عمومی

 

 

 

 

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته معماری - شهرسازی

 

16:30-17:30

15:30-16:30

14:30-15:30

14:30 - 13:30

11:15-12:15

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

 

 

 

ریاضیات

 

 

 

شنبه

 

فارسی عمومی

 

اندیشه اسلامی 1

(برادران)

*********************

اندیشه اسلامی 1

 (خواهران)

مهارتهای زندگی دانشجویی

 

 

ریاضیات

یکشنبه

 

 

 

 

زنگ فرهنگ

 

جامعه شناسی شهری

دوشنبه

 

 

 

فارسی عمومی

 

 

درک و بیان محیط شهری

 

سه ­شنبه

 

جغرافیای شهری

 

مبانی شهرشناسی

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه