کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مواد و نساجی ( کارشناسی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مواد و نساجی ( کارشناسی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     رشته مهندسی نساجی   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 11:15-12:1 10:15-11:15 9-10 8-9 ایام هفته   شیمی عمومی (08)   فارسی عمومی (02)       ریاضی عمومی 1 (12) شنبه       اندیشه اسلامی 1 (خواهران )  (09) اندیشه اسلامی 1 (برادران ) (13)   مهارتهای زندگی دانشجویی (13)   فیزیک عمومی 1 (09) یکشنبه   فارسی عمومی (02)  زوج   زبان انگلیسی (16) زوج زنگ فرهنگ   ریاضی عمومی 1 (12) زوج   دوشنبه   زبان انگلیسی (16)       شیمی عمومی (08) فرد   فیزیک عمومی 1 (09) زوج سه­ شنبه           نقشه کشی صنعتی 1 (05) نقشه کشی صنعتی 1 ( 06)   چهارشنبه     رشته مهندسی مواد   16:45-17:45 15:45-16:45 14:30-15:30 13:30-14:30 11:15-12:15 10:15-11:15 10-9 9-8 ایام هفته   شیمی عمومی (08)   فارسی عمومی (02)       ریاضی عمومی 1 (12) شنبه       اندیشه اسلامی 1 (خواهران )  (07) اندیشه اسلامی 1 (برادران ) (11)   مهارتهای زندگی دانشجویی (13)   فیزیک عمومی 1 (09 ) یکشنبه   فارسی عمومی (02)  زوج   زبان انگلیسی (16) زوج زنگ فرهنگ   ریاضی عمومی 1 (12) زوج   دوشنبه   زبان انگلیسی (16)       شیمی عمومی (08) فرد   فیزیک عمومی 1 (09) زوج سه ­شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مواد و نساجی ( کارشناسی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

رشته مهندسی نساجی

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

11:15-12:1

10:15-11:15

9-10

8-9

ایام هفته

 

شیمی عمومی (08)

 

فارسی عمومی (02)

 

 

 

ریاضی عمومی 1 (12)

شنبه

 

 

 

اندیشه اسلامی 1 (خواهران )  (09)

اندیشه اسلامی 1 (برادران ) (13)

 

مهارتهای زندگی دانشجویی (13)

 

فیزیک عمومی 1 (09)

یکشنبه

 

فارسی عمومی (02)  زوج

 

زبان انگلیسی (16) زوج

زنگ فرهنگ

 

ریاضی عمومی 1 (12) زوج

 دوشنبه

 

زبان انگلیسی (16)

 

 

 

شیمی عمومی (08) فرد

 

فیزیک عمومی 1 (09) زوج

سه­ شنبه

 

 

 

 

 

نقشه کشی صنعتی 1 (05)

نقشه کشی صنعتی 1

( 06)

 

چهارشنبه

 

 

رشته مهندسی مواد

 

16:45-17:45

15:45-16:45

14:30-15:30

13:30-14:30

11:15-12:15

10:15-11:15

10-9

9-8

ایام هفته

 

شیمی عمومی (08)

 

فارسی عمومی (02)

 

 

 

ریاضی عمومی 1 (12)

شنبه

 

 

 

اندیشه اسلامی 1 (خواهران )  (07)

اندیشه اسلامی 1 (برادران ) (11)

 

مهارتهای زندگی دانشجویی (13)

 

فیزیک عمومی 1 (09)

یکشنبه

 

فارسی عمومی (02)  زوج

 

زبان انگلیسی (16) زوج

زنگ فرهنگ

 

ریاضی عمومی 1 (12) زوج

 دوشنبه

 

زبان انگلیسی (16)

 

 

 

شیمی عمومی (08) فرد

 

فیزیک عمومی 1 (09) زوج

سه ­شنبه