کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مکانیک - بیو سیستم( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی کشاورزی مکانیک بیوسیستم ( تحصیلات تکمیلی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     گرایش طراحی    ایام هفته 9-8 12:15-11:15 15-14 شنبه       یکشنبه هوش مصنوعی طراحی مکانیزم ها   دوشنبه روش تحقیق   طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی سه شنبه هوش مصنوعی   موتور های درون سوز پیشرفته چهارشنبه   طراحی مکانیزم ها ریاضیات مهندسی تکمیلی           گرایش فناوری پس از برداشت   ایام هفته 9-8 9:15-10:15 12:15-11:15 15-14 17:15-18:15 شنبه           یکشنبه   خواص مهندسی بیولوژیکی مکانیک سیالات کاربردی     مکانیک سیالات کاربردی دوشنبه   روش تحقیق     طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی   سه شنبه   خواص مهندسی بیولوژیکی         چهارشنبه         ریاضیات مهندسی تکمیلی         گرایش انرژی   ایام هفته 9-8 12:15-11:15 15-14 17:15-18:15 شنبه       مدل سازی فازی و کنترل فازی     یکشنبه           دوشنبه   روش تحقیق   طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی زیست سوخت های تکمیلی چرخشی-زوج سه شنبه       مدل سازی فازی و کنترل فازی زیست سوخت های تکمیلی چهارشنبه   مباحث نوین   ریاضیات مهندسی تکمیلی        

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی کشاورزی مکانیک بیوسیستم ( تحصیلات تکمیلی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

گرایش طراحی 

 

ایام هفته

9-8

12:15-11:15

15-14

شنبه

 

 

 

یکشنبه

هوش مصنوعی

طراحی مکانیزم ها

 

دوشنبه

روش تحقیق

 

طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی

سه شنبه

هوش مصنوعی

 

موتور های درون سوز پیشرفته

چهارشنبه

 

طراحی مکانیزم ها

ریاضیات مهندسی تکمیلی

 

 

 

 

 

گرایش فناوری پس از برداشت

 

ایام هفته

9-8

9:15-10:15

12:15-11:15

15-14

17:15-18:15

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

 

خواص مهندسی بیولوژیکی

مکانیک سیالات کاربردی

 

 

مکانیک سیالات کاربردی

دوشنبه

 

روش تحقیق

 

 

طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی

 

سه شنبه

 

خواص مهندسی بیولوژیکی

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

ریاضیات مهندسی تکمیلی

 

 

 

 

گرایش انرژی

 

ایام هفته

9-8

12:15-11:15

15-14

17:15-18:15

شنبه

 

 

 

مدل سازی فازی و کنترل فازی

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

روش تحقیق

 

طرح و تحلیل آزمایش های مهندسی

زیست سوخت های تکمیلی

چرخشی-زوج

سه شنبه

 

 

 

مدل سازی فازی و کنترل فازی

زیست سوخت های تکمیلی

چهارشنبه

 

مباحث نوین

 

ریاضیات مهندسی تکمیلی