کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مکانیک ( تحصیلات تکمیلی)


کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مکانیک ( تحصیلات تکمیلی )   جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید     رشته طراحی کاربردی 45/17 – 45/16 45/16 – 45/15 30/15 – 30/14 30/14 – 30/13 15/12 – 15/11 15/11 – 15/10 10 - 9 9-8 ایام هفته                 شنبه ریاضی پیشرفته1 (02) (زوج)                                                          مکانیک محیط های پیوسته 1   محاسبات عددی پیشرفته (02)         یکشنبه                 دوشنبه مکانیک محیط های پیوسته1 (زوج)         ریاضی پیشرفته 1 (02)     محاسبات عددی پیشرفته ( فرد ( (02) سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه       رشته تبدیل انرژی 45/17 – 45/16 45/16 – 45/15 30/15 – 30/14 30/14 – 30/13 15/12 – 15/11 15/11 – 15/10 10 - 9 9-8 ایام هفته                 شنبه ریاضی پیشرفته 1 (01)         مکانیک سیالات پیشرفته (زوج)     یکشنبه محاسبات عددی پیشرفته (01)               دوشنبه     ریاضی پیشرفته 1 (01)     مکانیک سیالات پیشرفته   محاسبات عددی پیشرفته (زوج ) (01) سه ­شنبه                 چهارشنبه                 پنج شنبه  

کلاسهای آنلاین گروه مهندسی مکانیک ( تحصیلات تکمیلی )

 

جهت ورود به کلاس آنلاین روی نام درس کلیک کنید

 

 

رشته طراحی کاربردی

45/17 – 45/16

45/16 – 45/15

30/15 – 30/14

30/14 – 30/13

15/12 – 15/11

15/11 – 15/10

10 - 9

9-8

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

ریاضی پیشرفته1 (02) (زوج)                                                       

 

مکانیک محیط های پیوسته 1

 

محاسبات عددی پیشرفته (02)

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

مکانیک محیط های پیوسته1 (زوج)

 

 

 

 

ریاضی پیشرفته 1 (02)

 

 

محاسبات عددی پیشرفته

( فرد((02)

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

رشته تبدیل انرژی

45/17 – 45/16

45/16 – 45/15

30/15 – 30/14

30/14 – 30/13

15/12 – 15/11

15/11 – 15/10

10 - 9

9-8

ایام هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

ریاضی پیشرفته 1 (01)

 

 

 

 

مکانیک سیالات پیشرفته (زوج)

 

 

یکشنبه

محاسبات عددی پیشرفته (01)

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

ریاضی پیشرفته 1 (01)

 

 

مکانیک سیالات پیشرفته

 

محاسبات عددی پیشرفته (زوج ) (01)

سه ­شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه